Næringsministeren inviterer til høringsmøte om prisdiskriminering i dagligvarebransjen

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to rapporter om prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Nå ønsker næringsminister Iselin Nybø innspill fra bransjen.

– Innkjøpspriser har stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene, og dermed for konkurransen i bransjen. Jeg er opptatt av å ha et så godt grunnlag som mulig når vi vurderer eventuelle tiltak mot prisdiskriminering, sier næringsminister Iselin Nybø.

I desember 2019 mottok departementet en rapport fra Menon Economics om mulige årsaker til forskjeller i innkjøpspriser. Rapporten viser at det er flere mulige årsaker til ulike innkjøpspriser. Det er usikkert hva som er de viktigste årsakene, men store volum alene kan ikke forklare at noen dagligvarekjeder får bedre innkjøpsbetingelser enn andre.

I januar 2020 leverte en arbeidsgruppe bestående av fagøkonomer en utredning om konsekvenser av å innføre et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen til departementet.Arbeidsgruppen anbefaler ikke et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Denne anbefalingen innebar ikke at arbeidsgruppen "friskmeldte" dagligvarebransjen, men at konkurranseutfordringene i bransjen bør håndteres innenfor den generelle konkurranselovgivningen.

– Vurderingen av mulige tiltak for dagligvarebransjen er krevende, og vi må være trygge på at vi gir riktig medisin. Eventuelle tiltak vil kunne få store effekter for konkurransen i bransjen og for forbrukerne. Jeg ønsker derfor bransjens innspill på disse to rapportene, før regjeringen tar stilling i den kommende stortingsmeldingen om konkurransen i dagligvarebransjen, sier Nybø.

Hva: Høringsmøte om prisdiskriminering i dagligvarebransjen
Når: Fredag 28. februar, kl. 13.00-15.00
Hvor: Kongens gate 8

Program:

  • Innledning v/næringsminister Iselin Nybø
  • Presentasjon v/Menon Economics av rapporten "Utredning av årsaker til ulike innkjøpspriser"
  • Presentasjon v/arbeidsgruppen av rapporten "Utredning om prisdiskriminering i dagligvarebransjen"
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

Næringsministeren vil være tilgjengelig for kommentarer til pressen på arrangementet.

Påmelding innen onsdag 26. februar: postmottak@nfd.dep.no (ta med ID og meld dere i resepsjonen, møt opp minst 20 minutter før arrangementet begynner)

Påmelding (presse): media@nfd.dep.no (ta med ID og meld dere i resepsjonen, møt opp minst 20 minutter før arrangementet begynner)


Fakta om regjeringens dagligvaresatsing:

  • Regjeringen har fulgt dagligvaremarkedet tett den siste tiden. Konkurransetilsynet startet sin kartlegging av innkjøpspriser i dagligvaremarkedet høsten 2018, på oppdrag fra departementet. Resultatene fra kartleggingen viser at det er til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser. Kartleggingen viser også at det i de aller fleste tilfeller er den største kjeden som får de beste betingelsene. Det betyr at Norgesgruppen jevnt over får bedre betingelser fra leverandører enn Coop og Rema 1000. Det var blant annet på bakgrunn av funn fra denne kartleggingen at tilsynet dro på uanmeldt kontroll hos flere aktører i november i fjor. Les mer her
  • Regjeringen har også bedt Konkurransetilsynet om å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvaremarkedet. Det betyr at Konkurransetilsynet senker terskelen for hvilke saker som etterforskes i dagligvarebransjen, og at tilsynet kan drive mer omfattende markedsovervåking. Regjeringen og Stortinget fulgte opp dette med å styrke Konkurransetilsynet med 6,5 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2019. I 2020 er det satt av 8,5 mill.kr. til denne satsningen. Les mer her
  • Regjeringen har fremmet et forslag til lov om god handelsskikk for Stortinget, og foreslått at det opprettes et eget dagligvaretilsyn som skal håndheve loven. Tilsynet skal holde til i de samme lokalene som Forbrukertilsynet i Grenlandsområdet. Les mer her
  • Nå jobbes det med en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet, som skal være klar i løpet av første halvår av 2020. Utredningsrapportene om prisdiskriminering i dagligvarebransjen er del av grunnlaget for dette arbeidet.
  • Regjeringen har også fått kartlagt vareutvalg og prisnivå i dagligvaremarkedet. Les mer her