Historisk arkiv

Ny rapport gransker dagligvaremarkedet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

En ny rapport har kartlagt utvalg og prisnivå i dagligvaremarkedet. Resultatene viser at vareutvalget er bedre og prisene lavere i svenske dagligvarebutikker, men utvalget av varer vokser raskere i Norge.

– Dette bekrefter at Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland. Vi er et tynt befolket land med store avstander, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor det er sånn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Samtidig har vi et dagligvaremarked som domineres av noen få aktører, noe som øker risikoen for at det ikke blir nok konkurranse i markedet, med høyere priser, dårligere utvalg og mindre innovasjon som konsekvens, sier Røe Isaksen.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO fikk i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å lage en rapport der de undersøker butikkstruktur, vareutvalg og priser i norske butikker, og sammenlikner dette med andre land.

SIFO har nå overlevert rapporten, der de sammenligner norske, svenske og nederlandske butikker. De har også undersøkt regionale forskjeller i Norge.

Bedre utvalg i Sverige, raskest vekst i Norge

Sammenlignet med Sverige og Nederland viser undersøkelsen av vareutvalget i en norsk gjennomsnittsbutikk er på 60,9 prosent av en svensk butikk og 66 prosent av en nederlandsk butikk. Dersom butikker av noenlunde lik størrelse sammenliknes er forskjellene i vareutvalget mindre.

– Mye av forskjellene i vareutvalg kan sannsynligvis forklares gjennom forskjeller i butikkstruktur. I Norge har vi mange flere mindre butikker enn i Sverige og Nederland.  Utvalget i butikkene er heller ikke identisk, så det reelle utvalget som vi har tilgang til i Norge er større enn det som finnes i hver enkelt butikk, sier næringsminister Røe Isaksen.

I butikker i størrelseskategorien 400-999 m2, hvor man finner de fleste norske butikkene, er vareutvalget i norske butikker like stort som i tilsvarende store nederlandske butikker og 83,5 prosent i svenske butikker av lignende størrelse.

I perioden 2016-2018 har det vært 3 prosent vekst i vareutvalget i den norske gjennomsnittsbutikken, mot 0,7 prosent og 4,1 prosent i henholdsvis den svenske og nederlandske gjennomsnittsbutikken.

Store regionale forskjeller i Norge

Rapporten peker på at det er store regionale forskjeller i butikkstruktur og vareutvalg i Norge. Alle de norske regionene har mange butikker målt opp mot kundegrunnlaget. Lavest er kundegrunnlaget i Nord-Norge og Midt-Norge, og høyest i Oslo.

Vareutvalget henger tett sammen med kundegrunnlaget, og butikkene i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet har betydelig mindre vareutvalg enn butikkene på Østlandet.

Mindre konkurranse og høyere priser i Norge

SIFOs undersøkelser viser også at Norge har et generelt prisnivå som er 56 prosent over EU. For mat og alkoholfri drikke ligger Norge 63 prosent høyere enn EU. Prisutviklingen for slike varer har i Norge vært tilnærmet lik resten av Skandinavia og EU fra 2015 til 2018.

– Det er flere grunner til det høye prisnivået i Norge. Et høyere kostnadsnivå og større geografiske forskjeller spiller en rolle. En utfordrende konkurransesituasjon kan også ha betydning. Derfor er det viktig med tiltak som kan styrke konkurransen i dagligvaremarkedet, sier Røe Isaksen.

Regjeringen jobber med flere tiltak

Regjeringen har allerede styrket håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen, og Konkurransetilsynet fikk 6,5 millioner kroner i økt bevilgning i revidert nasjonalbudsjett til dette arbeidet.

– Vi vil oversende et forslag til en ny lov om god handelsskikk til Stortinget i 2019, og vi vil legge frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet i løpet av våren 2020. En kartlegging av forbrukernes situasjon, slik SIFOs rapport gjør, er et viktig bidrag i dette arbeidet, sier næringsministeren.