Nyheiter

Nordisk-baltisk guvernørmøte med Verdsbankens president Ajay Banga

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var vertskap for dei nordiske og baltiske landa i det første møtet med Verdsbankens nye president Ajay Banga i Oslo. På dagsordenen stod reform av banken, støtte til Ukraina, klima og kampen mot global forskjell.

Bilde av ni ministre fra Norden og Baltikum stående oppstilt for bilde inne i regjeringens representasjonslokaler
Foto: Marte Briseid, Utenriksdepartementet

På møtet, som var avhalde 14. september, deltok Islands utanriksminister, utviklingsministrane frå Sverige og Finland, saman med representantar frå Danmark og dei tre baltiske landa. Nordisk-baltisk styremedlem i Verdsbanken, norske Lene Lind, deltok òg.

Viktig reformarbeid

Ajay Banga tiltredde som Verdsbankens nye president i juni i år, og overtok då roret for ein institusjon i endring. Verdsbanken står no midt i ein reformprosess, driven fram av G7-landa, for å styrkje evna institusjonen har til å svare på globale utfordringar som klima og pandemiar, i tillegg til aukande fattigdom og forskjell. 

Møtet var eit høve til å diskutere Verdsbankens pågåande reformarbeid for ein meir effektiv bank med endå større finansieringskapasitet. Mobilisering av ressursar, både gjennom samarbeid med privat sektor og nasjonal ressursmobilisering vart også diskutert. 

– Samarbeidet mellom dei nordiske og baltiske landa står sterkt, også i Verdsbanken. Vi støttar opp om Verdsbankens ambisjonar om auka innsats for å kutte utslepp og klimatilpassing, samtidig som arbeidde mot fattigdom og forskjell blir trappa opp, seier utviklingsminister Tvinnereim.

Viktig innsats i Ukraina

Dei nordiske og baltiske landa står samla i si støtte til Ukraina, med  Verdsbanken som sentral partnar. Verdsbanken har også ei viktig rolle i den globale responsen på ringverknadene av Russlands angrepskrig, spesielt for å auke mattryggleik.

– Verdsbanken har ei viktig rolle i Ukraina. Banken bidreg til å støtte til den ukrainske staten og sørgjer for at vi tidleg kjem i gang gjenoppbygging, også gjennom midlar frå privat sektor, seier Tvinnereim.

Under besøket til Oslo møtte Banga også statsminister Støre til ein samtale om mellom anna Verdsbankens støtte til Ukraina. Banken er ein viktig samarbeidspartnar for Noreg, og statsministeren annonserte ytterlegare 1 milliard kroner til sivil infrastruktur og tidleg gjenoppbygging.