Noreg støttar innsats for å finne forsvunne personar i Ukraina

Noreg bidreg med 100 millionar kroner i arbeidet for å spore og identifisere personar som er sakna i samband med Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Det blir anslått at mellom 30 000 og 40 000 personar er sakna i Ukraina. Mange har blitt drepne, men ikkje identifiserte, medan andre er bortførte, halde fanga, deportert til Russland, komme bort frå familien sin eller blitt utsette for menneskehandel.

– Russlands fullskala-angrep mot Ukraina har fryktelege konsekvensar for sivilbefolkninga. Noreg bidreg til at personar som er drepne eller sakna kan bli funne og identifisert, inkludert barn som har blitt tvangsflytta til Russland. Dette arbeidet er viktig for kvar enkelt familie som er ramma, som lever med konstant uvisse og fortviling over kva som har skjedd med deira kjære. Og det bidreg til arbeidet med å halde Russland ansvarleg for folkerettsbrota sine i Ukraina, seier utanriksminister Espen Barth Eide. 

Noreg bidreg med 100 millionar kroner i støtte til «International Commission on Missing Persons» (ICMP) i Ukraina for 2024–2026. Avtalen om treårig støtte blei markert i eit møte i Utanriksdepartementet med statssekretær Eivind Vad Petersson og ICMPs direktør Kathryne Bomberger. 

Kommisjonen hjelper ukrainske styresmakter i å gjere greie for mange sakna personar, mellom anna gjennom obduksjonsprøver og DNA-testing. Ved hjelp av norsk støtte vil ICMP bidra til at rettane til dei sakna og familiane deira blir vareteken.

Mellom anna vil sivilsamfunnsorganisasjonar som hjelper pårørande av sakna personar få støtte, ukrainske styresmakter vil få auka teknisk og fagleg kompetanse, og kapasiteten ved ICMPs DNA-laboratorium i Haag vil utvidast for å kunne identifisere fleire sakna frå den pågåande krigen mot Ukraina. Målet er at prosjektet skal bidra til å styrkje ukrainske styresmakters evne til å etterforske og rettsforfølgje brot på folkeretten gjennom faktabasert bevisføring. 

Støtta til ICMP er ein del av Nansen-programmet for Ukraina. Arbeidet med å identifisere sakna personar er òg ein viktig del av innsatsen for å ansvarleggjere Russland for deira folkerettsstridige handlingar i Ukraina.  

Arbeidet for å ansvarleggjere Russland for dei folkerettsstridige handlingane i landet i Ukraina går føre seg i fleire spor støtta av Noreg. Det primære ansvaret for å straffeforfølgje nokon som er ansvarlege for internasjonale brotsverk, ligg i det nasjonale rettsvesenet. Her speler Ukraina ei vesentleg rolle, men også andre land har opna nasjonal etterforsking. Noreg var eit av over 40 land som i mars 2022 viste situasjonen i Ukraina til Den internasjonale straffedomstolen (ICC), slik at ICC raskare kunne setje i verk uavhengig etterforsking.  

Noreg deltek i kjernegruppa for straffeforfølging av dei ansvarlege for den russiske aggresjonen mot Ukraina, Dialoggruppa for ansvarleggjering for Ukraina, Europarådets skaderegister, og har vore med på å utløyse OSSE sin Moskva-mekanisme tre gonger sidan Russlands fullskalainvasjon. 

Vidare er Noreg med-leiar i arbeidsgruppa for retur av deporterte barn, andre sivile gislar og krigsfangar, som er oppretta under Ukrainas fredsformel.

Om ICPM

«International Commission on Missing Persons» (ICMP) er ein mellomstatleg organisasjon med formål å bidra til at statar oppfyller sitt ansvar knytt til sakna personar etter konfliktar, menneskerettsbrot, naturkatastrofar eller andre årsaker. ICMP blei etablert i 1996 i Bosnia og Hercegovina. Om lag 40.000 personar var sakna på Vest-Balkan. 70 prosent av desse er no gjort greie for. På førespurnad frå regjeringar har ICMP vore involvert i å identifisere sakna og døydde over heile verda, inkludert i Syria og Irak. Noreg er ikkje statspart til ICMP, men støttar arbeidet for å kunne stille gjerningspersonar til ansvar.