Norge forlenger avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norges bistand til medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina til sykehus i Europa er etterspurt av EU og Ukraina. Regjeringen forlenger avtalen med SAS om transport av pasienter fra 1. mai til 31. august.

Dette SAS-flyet benyttes til å evakuere ukrainske pasienter og krigsskadde
Dette SAS-flyet benyttes til å evakuere ukrainske pasienter og krigsskadde. Foto: Helse- og omsorgsedepartementet

– Vår luftbro bidrar til at vi får utnyttet den sykehuskapasiteten som finnes i mange land til å avlaste helsetjenesten i Ukraina. Våre fagfolk som er med på transportene og som jobber ved det medisinske knutepunktet i Polen gjør en fantastisk innsats som blir lagt merke til internasjonalt, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Den medisinske evakueringen fra Ukraina er et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og øvrig norsk helsetjeneste, samt Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Siden oppstarten av den medisinske evakueringen, som skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), har Norge bidratt med transportkapasitet til transport av nærmere 1000 personer (pasienter og pårørende)

Hittil er det registrert over 745 angrep mot helsesektoren i Ukraina.

Vi ser ingen tegn på at kampene eller Russlands vilkårlige angrep mot sivilbefolkningen i Ukraina avtar. Både soldater og vanlige ukrainere såres og lemlestes.  Sykehus, fødeklinikker og medisinlagre bombes. Ødeleggelsene hindrer nær en halv million mennesker hver måned fra å få helsehjelp.  Derfor er Norges innsats for medisinsk evakuering et viktig bidrag som nå forlenges», sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Komplisert operasjon

Mange land har kapasitet for sykehusbehandling, men ikke egnede transportkapasiteter. Derfor er Norges bistand med transport svært etterspurt. Pasientene fra Ukraina blir først transportert ut av Ukraina til det medisinske knutepunktet i Polen før de transporteres videre til sykehus rundt i Europa for behandling.

– Dette er en svært viktig, men komplisert operasjon som sikrer at de ukrainske pasientene får behandlingen de trenger. Norge har unik transportmedisinsk kompetanse som nå kommer Ukraina til nytte. Ambulanseflyet bemannes av Forsvaret med leger, sykepleiere og ambulansepersonell ombord. Det er helsepersonell som normalt jobber i den norske helsetjenesten, men som har en avtale om å være i beredskap for Forsvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Høy faglig kvalitet

Norge er et av landene som har tatt imot flest pasienter gjennom UCPM. 203 pasienter har fått behandling ved norske sykehus hittil. Norge tilbyr pasienter fra Ukraina behandling basert på medisinskfaglige vurderinger og kapasitet i spesialisthelsetjenesten

– Vår felles helsetjeneste har helt siden krigen i Ukraina startet gjort en formidabel innsats for ukrainske pasienter. Det viser evne og vilje til å bidra. Norske sykehus har gitt helsehjelp av høy, faglig kvalitet. I tillegg har norske fagfolk gjennom sin innsats fått ny kunnskap og verdifull erfaring, sier Kjerkol.