Norge har innført nye sanksjoner mot Russland

Norge har innført en ny runde med sanksjoner mot president Putin og det russiske regimet.

– Norge står sammen med Europa i reaksjonen på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina. I solidaritet med Ukraina har vi sluttet opp om alle EUs sanksjonspakker. Den ellevte sanksjonspakken har som mål å styrke de eksisterende sanksjonene og å slå ned på omgåelsen av dem. Det er viktig, for det haster med å bremse pengestrømmer som Russland bruker til å finansiere den brutale angrepskrigen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har sluttet opp om EUs sanksjoner mot Russland, med noen få nasjonale tilpasninger. Sanksjonene er gjennomført i forskrift 15. august 2014 nr. 1076 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet.

– Sanksjonene blir stadig mer omfattende og er en sterk og tydelig europeisk reaksjon på Russlands brutale angrepskrig i Ukraina. Mulighetene for å drive handel med Russland blir stadig mer begrenset og innebærer en høy risiko, understreker utenriksministeren.

Den nye runden med sanksjoner samsvarer i det vesentligste med tiltakene i EUs ellevte sanksjonspakke. Her er fakta om de nye sanksjonene mot Russland:

 • Ytterligere unntak fra frysforpliktelsen i § 3, blant annet oppføringer av flere juridiske personer i § 6b som Utenriksdepartementet kan gi tillatelse til å frigi frosne penger og formuesgoder til. Videre innføres det unntak fra frysforpliktelsen for penger og formuesgoder som er nødvendige for å levere lostjenester til fartøy (§ 6g).
 • Forbudet mot å selge verdipapirer utvides til å gjelde verdipapirer i enhver valuta (§ 8h).
 • Forbud mot transitt via Russlands territorium av varer og teknologi som kan bidra til å øke Russlands militære og teknologiske kapasitet, eller til å utvikle forsvars- og sikkerhetssektoren, samt nærmere bestemte unntak fra dette (§ 16a).
 • Ytterligere oppføringer av skytevåpen og andre våpen som er forbudt å selge mv. til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland (§ 16aa, vedlegg XXXV).
 • Utvidelse av listen over enheter knyttet til Russlands militære og industri (§§ 16, 16a og 16b og vedlegg VI), som omfattes av eksportforbud.
 • Utvidelse av listen over varer og teknologi som kan bidra til å øke Russlands militære og teknologiske kapasitet, eller til å utvikle forsvars- og sikkerhetssektoren (§§ 16a, 16b og vedlegg IX), som omfattes av eksportforbud.
 • Forbud mot salg mv. av immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter som er knyttet til varer og teknologi som er underlagt restriksjoner (§§ 16, 16a, 16aa, 17, 17b, 17c, 17d, 17f og 17i).
 • Forbud mot transitt via Russlands territorium av varer teknologi som er egnet til bruk i luftfarts- eller romindustrien, og jetdrivstoff og drivstofftilsetninger, samt tilføyelse av ytterligere unntak i bestemmelsen (§ 17c).
 • Krav til at importører av visse jern- og stålprodukter som er bearbeidet i et tredjeland skal fremlegge dokumentasjon på opprinnelsesland for innsatsvarene/-faktorene (§ 17e).
 • Utvidelse av forbudet mot å eksportere luksusvarer til å også omfatte forbud mot å gi faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand knyttet til slike varer, samt nærmere presiseringer og unntak (§ 17f).
 • Utvidelse av forbudet mot å gi faglig bistand knyttet til varer og teknologi som er oppført på «Liste I – forsvarsrelaterte varer» i vedlegg til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv., til å også omfatte formidlingstjenester (§ 18).
 • Utvidelse av forbudet mot godstransport for russiske veitransportforetak til også å omfatte transport utført med tilhengere og semitrailere registrert i Russland, inkludert når de trekkes av lastebiler som er registrert utenfor Russland (§ 19b).
 • Ytterligere unntak fra forbudet mot å gi visse tjenester innenfor regnskapsføring, revisjon mv., for opprettelse av brannmur som fjerner kontrollen en listeført person har over eiendelene til en enhet opprettet i henhold til norsk eller en EU-medlemsstats lovgivning (§ 19c).
 • Tiltak innen energi; slutt på muligheten for å importere russisk olje via rørledning for Tyskland og Polen, unntak fra eksisterende eksportforbud for å muliggjøre drift og vedlikehold av CPC-rørledningen (Caspian Pipeline Consortium), utvidelse av unntaket fra oljepristaket for Sakhalin-olje for Japan (§ 17j, § 19da).
 • Ytterligere unntak fra import- og eksportforbud i nærmere angitte bestemmelser (§ 19d). Dette er unntak som er strengt nødvendig for blant annet avhendelse fra Russland eller avvikling av forretningsvirksomhet i Russland, under nærmere bestemte vilkår.
 • Endringer i listen over jern- og stålprodukter (§ 17e og vedlegg XVII) som er underlagt importforbud.
 • Endringer i listen over luksusvarer (§ 17f og vedlegg XVIII) som er underlagt eksportforbud.
 • Utvidelse av listen over varer som genererer betydelige inntekter for Russland (§ 17g og vedlegg XXI) som er underlagt importforbud
 • Utvidelse av listen over varer som kan bidra til å forbedre Russlands industrielle kapasitet (§ 17i og vedlegg XXIII) som er underlagt eksportforbud.

EUs ellevte sanksjonspakke inneholder også et forbud mot å få tilgang til havner for fartøy som deltar i skip-til-skip-overføringer som mistenkes å være i strid med oljeimportforbudet eller oljepristaket, fartøy som ikke varsler om skip-til-skip-overføringer og fartøy som manipulerer eller slår av navigasjonssporingssystem når de transporterer russisk olje. Norge vurderer fortsatt hvordan dette forbudet best kan gjennomføres i norsk rett, og en forskriftsendring om dette punktet vil komme senere.

Videre har EU i den ellevte sanksjonspakken innført et hjemmelsgrunnlag for i fremtiden kunne begrense eksport mv. av nærmere spesifiserte varer og teknologi til tredjeland som anses å ha en spesielt høy risiko for omgåelse av sanksjonene. Ingen tredjeland, varer og teknologi er p.t. omfattet. Norge har politisk sluttet opp om tiltaket, men vil av praktiske grunner ikke gjennomføre det i norsk rett på nåværende tidspunkt. Norge vil straks vurdere å gjennomføre tiltaket i norsk rett dersom tredjeland, varer og teknologi blir oppført på listen.

Veiledning til næringslivet

Utenriksdepartementets veileder til næringslivet ligger på denne siden  og oppdateres regelmessig.

Lovtekster

Forskriftsendringene som Utenriksdepartementet har innført er nødvendige for å gjennomføre EUs sanksjoner i Norge.

Forskriften trer i kraft straks og publiseres på lovdata.no.