Norge vil forlenge avtale om medisinsk evakuering fra Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Krigen i Ukraina har skapt et stort behov for medisinsk evakuering. Regjeringen vil derfor forlenge det norske engasjementet for å frakte ukrainske pasienter til behandling på sykehus i Europa.

– Jeg er veldig stolt over det arbeidet som gjøres fra norsk side for å avlaste den ukrainske helsetjenesten. Vår felles helsetjeneste har helt siden krigen startet vist stor evne og vilje til å ta imot ukrainske pasienter, og vi har ikke tenkt å gi oss. Norge er det tredje største mottakerlandet og vi har transportert flest pasienter til behandling på sykehus i Europa. Vår luftbro bidrar til at vi får utnyttet den kapasiteten som finnes i mange land sine helsetjenester, til fordel for et land som nå er utsatt for brutale angrep hver eneste dag. Samlet viser dette regjeringens ambisjoner for europeisk solidaritet til Ukraina, og det viser også verdien av å være en del av EUs helseberedskapssamarbeid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Den medisinske evakueringen fra Ukraina er et samarbeid mellom flere departementer, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og øvrig norsk helsetjeneste, samt Forsvaret, SAS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Siden oppstarten av den medisinske evakueringen, som skjer gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM), har Norge bidratt med transportkapasitet til transport av 543 pasienter.

– I perioden etter at Norge har begynt å tilby faste ukentlige flygninger, har antall pasienter som blir transportert ut gjennom norsk hjelp økt kraftig. I de siste par månedene har Norge bidratt til transport av syv av ti av alle Medevac-pasientene. Det er flott å kunne bidra til dette, og sterkt å se at det norske bidraget blir verdsatt og har så stor nytte, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt i samtale med flere på medisinsk senter
Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte 27. november Medevac Hub i Jasionka, Polen. Foto: Tuva Bogsnes/UD

Norge er klart størst når det gjelder å transportere pasienter for medisinsk behandling innenfor denne EU-ordningen.

– Dette er en svært viktig, men komplisert operasjon som sikrer at de ukrainske pasientene får behandlingen de trenger. Norge har unik transportmedisinsk kompetanse som nå kommer Ukraina og hele Europa til nytte. I tillegg til selve transporten, bidrar vi med eksperter som deltar i det logistiske og medisinske arbeidet som skal til for å få hele denne operasjonen til å fungere, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Fra norsk side er en avtaleforlengelse i første omgang aktuelt ut april 2023.

I tillegg til den medisinske evakueringen tilbyr Norge behandling for syke og sårede ukrainere, basert på medisinskfaglige vurderinger og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Det er så langt gitt tilbud om behandling i Norge til om lag én av fire av alle pasienter det er anmodet om evakuering/behandling for. Ukrainske pasienter får tilbud om behandling fra flere land.

– Krigen i Ukraina blir stadig mer brutal. Det betyr at behovet for å bidra til medisinsk evakuering av ukrainske pasienter øker. Norge bidrar nå på en rekke områder for å støtte Ukrainas kamp for selvstendighet. Når sykehus og fødeklinikker bombes, og strømmen uteblir, svekkes ukrainernes mulighet til helsehjelp. Derfor er dette et avgjørende bidrag som nå forlenges, sier Huitfeldt.

Sykesenger
Inne på Medevac Hub i Jasionka i Polen. Foto: Tuva Bogsnes/UD