Pressemeldinger

Norsk dommer nominert til EFTA-domstolen

Utenriksdepartementet har besluttet å nominere lagdommer Michael Reiertsen til stillingen som dommer ved EFTA-domstolen.

Michael Reiertsen er 47 år og har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. I tillegg til erfaring fra domstolene har Reiertsen bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling og Universitetet i Oslo.

Han har en mastergrad i EU-rett, WTO-rett og menneskerettigheter ved Europa-Institut i Saarbrücken og doktorgrad fra Det juridiske fakultet.

I tråd med prosedyren for nominasjon av kandidat til stilling som dommer ved EFTA-domstolen vil nominasjonen nå forelegges de andre EØS/EFTA-statene Island og Liechtenstein, før de tre landene i fellesskap fatter beslutning om utnevnelse i ESA/domstolskomiteen.

Om EFTA-domstolen

  • EFTA-domstolen skal løse tvister og avsi rådgivende uttalelser om fortolkningen av EØS-avtalen for Norge, Island og Liechtenstein.
  • EFTA-domstolen har en lignende funksjon for de tre EØS/EFTA-landene som EU-domstolen har for EUs medlemsland.
  • EFTA-domstolen består av én dommer fra hvert EØS/EFTA-land.