Norsk lønn i norske farvann

Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane. Norge er en stor havnasjon. Dette har i alle tider gitt grunnlag for arbeid, vekst og verdiskaping, og vi har ei stolt historie som sjøfartsnasjon. Men skal vi sikre norsk maritim kompetanse for framtida, må vi sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

I dag kan skip seile mellom norske havner og tilby maritime tjenester på internasjonale lønninger. Det skal det bli en slutt på. Vi skal ha ordnede forhold i norske havområder, slik vi skal ha det på land. Det handler ikke bare om å gi den enkelte en anstendig lønn. Sikrer vi gode vilkår for sjøfolkene, legger vi også til rette for enda mer aktivitet i den komplette norske maritime verdikjeden.

Derfor har jeg satt i gang et lovarbeid hvor regjeringen vil innføre et tydelig krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Det betyr at skip som seiler i norske farvann, uavhengig av hvor de er flagget, må betale norske lønninger.

Dette er viktig av flere grunner. For det første vil norske lønns- og arbeidsvilkår fjerne mye av årsaken til stor sosial ulikhet om bord på skip i norske farvann. Sjøfolk som jobber i samme farvann, i samme type jobber, har store lønnsforskjeller. Utenlandske sjøfolk utfører arbeid på skip i Norge til en brøkdel av norske lønninger. Vi vil ikke tillate sosial dumping i norske farvann.

For det andre vil norske lønninger fremme et mer rettferdig arbeidsliv. I dag konkurrerer ikke rederier og sjøfolk om oppdrag og arbeidsplasser på like vilkår. Det skal rett og slett lønne seg å være seriøs og å tilby anstendige vilkår.

Og for det tredje vil det skape forutsigbarhet, og gjøre maritim næring mer attraktiv som yrkesvei for norske ungdommer. Rekruttering er avgjørende for å opprettholde og øke norsk sysselsetting og kompetanse i næringen. Med dette grepet forsterker vi Norges posisjon som sjøfartsnasjon.

Sjømannsorganisasjonene har arbeidet for norsk lønn i norske farvann i mange år. Nå blir de hørt. Da partene i arbeidslivet gjennom arbeidet i Holmefjordutvalget anbefalte krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, viste de i praksis verdien av den norske arbeidslivsmodellen. Nå handler det om politisk vilje. Den viljen har regjeringen.

Lovarbeidet som er satt i gang skal bygge på utvalgets anbefalinger. Jeg har i tillegg sendt brev og bedt partene sette seg sammen og bruke tiden fram til nyttår på å finne gode løsninger på problemstillinger som gjenstår. Dette handler om grenseoppgangen mellom innenriksfart og utenriksfart for europeisk nærskipsfart, cruise og offshore. Regjeringen er tydelig på at kravene vi vil stille ikke skal svekke rederienes internasjonale konkurransekraft. Den internasjonale skipsfarten må reguleres av internasjonale regelverk og tariffavtaler.

Norsk lønn i norske farvann er den viktigste saken på mitt bord akkurat nå, og arbeidet skal gjennomføres raskt. Rundt påske skal vi sende lovutkastet på høring, og høsten 2022 skal vi legge fram lovforslaget for Stortinget.

Norske lønns- og arbeidsvilkår er en grunnleggende forutsetning for et godt og trygt arbeidsliv i Norge. I Hurdalsplattformen lovet vi å gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet. Dette er mitt viktigste bidrag nå!