Norsk maritim sektor kan bli en grønn omstillingsvinner

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er behov for å øke innsatsen kraftig for å gjøre skipsfart grønnere og mer bærekraftig. En ny rapport viser at Norge har et stort potensiale for å lede an i denne omstillingen.

Nett-tv Rapportlansering: Grønn maritim - status for omsetning, verdiskaping og sysselsetting

Se sendingen her

Se sendingen her

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottok mandag 21. mars rapporten «Grønn maritim – status for omsetning, verdiskaping og sysselsetting». Rapporten som er utarbeidet av Menon, inngår i arbeidet med å oppdatere kunnskap om grønn omstilling for sektoren. For maritim sektor er det potensial for store utslippskutt både internasjonalt og nasjonalt, samtidig som Norge kan vinne større eksportmarkeder, få flere arbeidsplasser og øke verdiskapingen.

Best i verden

- Skipsfart og maritim sektor har vært viktig for Norge og norsk økonomi, og denne rapporten viser at denne næringen kommer til å spille en viktig rolle når Norge nå går inn i det grønne skiftet. Potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser i norsk maritim sektor er stort. Norge kan bli best i verden på grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Norge er blant de fremste i verden til å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi, ifølge rapporten. Tidlig posisjonering innen grønn internasjonal skipsfart kan utgjøre et betydelig konkurransefortrinn for det som allerede er en av Norges viktigste eksportnæringer. Norge skal halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og internasjonalt jobber Norge for et nullutslippsmål i 2050.

Nye arbeidsplasser

Norske verft holder en sterk internasjonal posisjon innen bygging av offshorefartøy, ekspedisjonscruise, ferger, hurtigbåter og brønnbåter. Siden 2010 har andelen lav- og nullutslippsfartøy som er bygget ved norske verft vært betraktelig høyere enn verdensflåten sett under ett.

Rapporten viser samtidig at Norge er i startgropen for omstilling av maritim sektor. På nåværende tidspunkt er rundt 23 prosent av den norske flåten lavutslippsfartøy og én prosent nullutslippsfartøy. Til sammenligning er 4,5 prosent av verdensflåten lavutslippsfartøy, mens kun 0,1 prosent er nullutslippsfartøy.

- For å lykkes i den grønne omstillingen av skipsfarten må hele næringen være med, både rederier, verft og utstyrs- og tjenesteleverandører. At norske aktører leder an på feltet er en stor fordel, for dette er et marked som vil vokse raskt fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran.

Grønn maritim – status for omsetning, verdiskaping og sysselsetting

Rapporten undersøker status for grønn omstilling i maritim sektor i Norge, internasjonal utvikling og grønne maritime forretningsmuligheter.

Denne rapporten oppdaterer og videreutvikler tidligere rapporter fra Menon på temaet, «Grønn maritim» fra 2019 og «Strategier for grønn maritim eksport», 2020/2021.

Rapportene inngår i underlaget for regjeringens videre arbeid med utslippsreduksjoner, verdiskaping og sysselsetting i maritim sektor, samt innsats for å øke grønn eksport.

Rapporten er finansiert av Klima- og miljødepartementet og et konsortium med Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge, Enova, Forskningsrådet, Rederiforbundet, på initiativ fra sistnevnte, med støtte fra Maritime Cleantech.