Norske klimagassutslipp flatet ut i 2021

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Foreløpige tall fra SSB viser at utslippene av klimagasser i Norge kun gikk ned med om lag 0,3 prosent, eller 155.000 tonn CO2-ekvivalenter, fra 2020 til 2021. Dette er å anse som en flat utvikling.

- Dette er alt for dårlig, og viser at Norge ikke klarte å få utslippene videre ned etter pandemien, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Pandemien og smitteverntiltak bidro til at utslippene i 2020 var unormalt lave, blant annet var dette tydelig for veitrafikk og luftfart. Når utslippene flater ut i 2021 sammenlignet med 2020, skyldes dette at utslippene går opp i de fleste sektorer, mens de går betydelig ned i olje og gass-sektoren. Utslippsreduksjonen i olje og gass skyldes primært at en brann på Melkøya høsten 2020 gjorde at en av Norges største punktutslippskilder på land, Hammerfest LNG, ikke var i drift gjennom hele 2021.

Klima- og miljøministeren er klar på at utslippene må mye raskere ned i tiden fremover:

- Hadde det ikke vært for driftsstansen på Melkøya i 2021 ville vi ikke sett noen utslippsnedgang i det hele tatt i 2021. Regjeringen har ambisjoner om langt raskere utslippskutt enn dette. Derfor har vi økt CO2-avgiften, styrket Enova, sikret CO2-fangst fra avfallsforbrenningen i Oslo, landet et grønt jordbruksoppgjør og satt i gang arbeidet for et grønt industriløft som skal ta utslippene raskere ned fremover, sier Espen Barth Eide.

- For å få til raske nok og store utslippsreduksjoner trenger vi en styringsmodell som sikrer at klimamålet og klimapolitikken er rammen for budsjettprosessene og tett integrert i alle deler av norsk økonomi. Absolutt alle sektorer må bidra, og vi trenger konkrete planer for dype kutt i utslipp i alle deler av samfunnet. Dette har høy prioritet i regjeringen, sier klima- og miljøministeren.

Espen Barth Eide understreker at det i 2021 finnes flere positive eksempler på utslippsreduksjon på grunn av satsing på grønn omstilling.

- Flere norske virksomheter har aktivt redusert sine klimagassutslipp i fjor. Rockwools steinullfabrikk i Moss ble elektrifisert i 2020 og utslippene i 2021 er nesten 70 prosent lavere enn 2019. Yara i Glomfjord bygde om virksomheten høsten 2020 for å redusere utslippene, og utslippene i 2021 var ca. 80 prosent lavere enn 2019.

I tillegg slår elektrifisering av olje- og gassfeltet Johan Sverdrup inn og forklarer i stor grad hvorfor utslippene fra olje- og gassutvinning ikke øker selv om aktiviteten økte i 2021 sammenlignet med 2020.

- En rekke lovende prosesser er nå i gang i store deler av norsk industri som vil kutte utslipp betydelig mer enn det når de kommer i mål. Regjeringen ønsker å bidra til omstillingen går enda raskere, samtidig som vi evner å fordele goder og byrder rettferdig, ta hele landet i bruk og skape nye grønne jobber, sier Barth Eide.

Regjeringen har satt et ambisiøst klimaomstillingsmål for 2030, på 55 prosent i hele den norske økonomien.

- Vi vil føre en klimapolitikk med sterk virkemiddelbruk for å oppnå større utslippsreduksjoner framover, sier Barth Eide.