Norske utslipp av klimagasser i 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske utslipp av klimagasser økte med 1,5 prosent fra 2014 til 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet. Veksten skyldes økte utslipp fra petroleum, industri og veitrafikk.

– Tallene for fjorårets utslipp av klimagasser er dessverre ikke overraskende. En stor del av veksten skyldes olje- og gassutvinning, og da særlig økte utslipp fra felt som ble åpnet det siste tiåret. Tallene er i tråd med framskrivningene Miljødirektoratet har gjort for perioden fram til 2020. De viser at petroleumsutslippene kommer til å nå toppen rett før 2020, for deretter å avta, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Petroleumssektoren er en del av EUs system med klimakvoter og er pålagt å betale en CO2-avgift i Norge. Industrien er også en del av kvotesystemet, men er unntatt CO2-avgift. Veitrafikken er en del av ikke-kvotepliktig sektor og utslippene reguleres blant annet gjennom CO2-avgift.

Utslipp fra petroleumssektoren i 2015

 Felt Utslipp 2015
(tonn)
Økning fra 2014
til 2015 
(tonn)
Oppstart
 Knarr 394 923  364 263  2013
 Kvitebjørn 185 017  89 668  Før 2008
 Edvard Grieg 69 697  63 964  2014
 Sleipner 811 911  58 773  Før 2008
 Njord 161 199  52 950  Før 2008

Ambisiøs klimapolitikk
Etter en mangeårig trend med reduksjon i utslipp av klimagasser, økte utslippene i 2015 med i underkant av 0,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå og Miljødirektoratet.

– Norge har en ambisiøs klimapolitikk. Vi var tidlig ute med blant annet CO2-prising. Uten alle virkemidlene som er satt i verk, ville de norske utslippene av klimagasser vært 17-20 millioner tonn høyere i 2020 enn de ligger an til nå, sier Vidar Helgesen.

Kutte 40 prosent innen 2030
I fjor foreslo regjeringspartiene, Venstre og KrF et nytt klimamål. Norge skal kutte utslippene med minst 40 prosent i 2030 sammenlignet med 1990, og skal gjennomføre dette sammen med EU.

 Vi har en kraftfull satsing på omstillingen til et lavutslippssamfunn som ennå ikke synes på klimaregnskapet. Vi legger til rette for en fossilfri framtid gjennom tidenes jernbanesatsing, ved å være verdensledende på elbil, sterk vekst i sykkelsatsingen og ved at vi fyller på klima- og teknologifondet til hele 67, 75 milliarder kroner, siden Vidar Helgesen.

– Vi må forberede oss på flere klimatiltak framover, særlig innenfor transport. Mange av klimatiltakene får effekt på utslippene først etter mange år, slik som tilskudd til miljøteknologi, sier Helgesen.

Norske utslipp av klimagasser, etter kilde. Figur: SSB.

Regjeringen satser spesielt på fem områder i klimapolitikken

  1. Lavutslippsutvikling i industrien: Klima- og energifondet og miljøteknologiordningen styrkes i 2016.
  2. Grønn skipsfart: Bevilges 40 millioner kroner til en ny ordning under Innovasjon Norge som skal bidra til å fornye flåten. Redusert elavgift for skip.
  3. Karbonfangst- og lagring: Det arbeides med å realisere fullskala rensing innen 2020. Bevilges 690 millioner kroner i budsjettet for 2016.
  4. Fornybar energi: Utbygging av fornybar energi. Mer forskning på miljøvennlig energi.
  5. Transportsektoren: Enighet i budsjettforliket mellom samarbeidspartiene om omleggelse av avgifter. Høyt nivå på bevilgninger til sykkelveier, kollektivtrafikk og jernbane.