Nyheter

Overlevering av krav fra Norske Reindriftsamers Landsforbund

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag sitt krav til staten i forbindelse med forhandlingen om Reindriftsavtalen for 2022/2023.

Landbruks- og matdepartementet forhandler hvert år med NRL om reindriftsavtalen. På grunn av gjeldende smittevernstiltak, ble årets krav lagt frem i et videomøte mellom avtalepartene.

Kravet har en økonomisk ramme på 225,35 millioner kroner. Det er en økning på 60,85 millioner i forhold til gjeldende avtale som er på 164,5 millioner kroner. Dette utgjør en endring på 37 prosent.

For å styrke reindriften som en bærekraftig næring trekker NRL særlig frem behovet for å sikre reindriftens beiteareal. Her peker NRL blant annet på tiltak for å styrke reinbeitedistriktenes ressurser i arbeidet med arealsaker og tiltak for å redusere inngrep i reindriftens beiteland. NRL viser til at økte interessekonflikter tilknyttet reinbeiteområder fører til økt hets og rasisme mot reindriftsutøvere, og ønsker derfor at det settes av midler til et prosjekt for å forebygge dette. NRL krever økninger i de direkte tilskuddene og foreslår å etablere flere nye tilskuddsordninger, f.eks. klimatilskudd for reindriften og et eget tilskudd for slakt av simler. Videre ønsker NRL at de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond økes.

– NRL har overlevert et omfattende krav, både når det gjelder økonomisk ramme og bredde i tema, noe som ikke vil gjøre forhandlingene enkle. I tillegg gjør reindriftens arealsituasjon og oppstart av en beitekrise i Indre Finnmark at vi går inn i årets forhandlinger med et krevende bakteppe. Statens forhandlingsutvalg ser frem til gode og konstruktive forhandlinger med NRL, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Statens tilbud legges frem torsdag 27. januar 2022, og forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars 2022.

Statens forhandlingsleder Viil Søyland
Statens forhandlingsutvalg ser frem til gode og konstruktive forhandlinger med NRL, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland. Foto: Torbjørn Tandberg