Nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Jordbrukssektoren er en av de den næringene der flest omkommer på jobb. I 2021 mistet fem personer livet i arbeidsulykker i jordbruket, viser Arbeidstilsynets statistikk. Dødsfallene skjedde i forbindelse med fire ulykker.. To av ulykkene var klemulykker, én var fallulykke og i én ulykke omkom to personer som følge av et okseangrep.

– Garden er en farlig arbeidsplass, og vi har for mange stygge ulykker i landbruket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.
– Det er svært viktig at Nasjonalt samarbeidsforum sitt mål om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket blir fulgt opp, sier Borch.

Medlemmene i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS (Helse Miljø Sikkerhet) i landbruket har en felles målsetning om nullvisjon for dødsulykker i landbruket. Dette gjelder for alle aktørene i landbruket uavhengig av hvilket felt man jobber innenfor. Det skal nå i startes et arbeidet for å følge opp denne målsetningen.

Andre sentrale temaer medlemmer av Nasjonalt samarbeidsforum for HMS arbeider med er:

Arbeid for å forebygge kroniske dårlige dyrehold

Mattilsynet orienterte om sitt arbeid med å forebygge kroniske dårlige dyrehold. Dette er et viktig arbeid som er et av punktene på Handlingsplan for dyrevelferd 2022. Målet med arbeidet er varig bedring eller avvikling innen forsvarlig tid. Mattilsynet har kommet langt i å utvikle et system for å sikre effektiv oppfølging.

HMS-rådgiving i reindriften

Norsk Landbruksrådgiving jobber med et prosjekt om HMS-tjenester i reindriften. Reindriften er engasjert i dette og ser behovet for en slik HMS-tjeneste. Det har vært organisert en ressursgruppe, der reindriftsutøvere fra alle reinbeiteområder er involvert og som bidrar i utviklingen av innhold. Norsk Landbruksrådgiving har også hatt et prøveprosjekt med helsekontroll og oppfølging av en bedriftshelsetjeneste i reindriften. Dette har blitt positivt mottatt.

HMS-kartlegging i landbruket

Stiftelsen Norsk Mat har gjennomført en undersøkelse om HMS og ulykker i landbruket vinteren 2022. Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, Arbeidstilsynet og Ruralis vil bistå i analysen av resultatene. En samlet næring står bak undersøkelsen, og det er i underkant av 10 000 som har svart på undersøkelsen.

Målrettet arbeid med brannforebygging

Landbrukets brannvernkomité har i flere år jobbet målrettet med brannforebygging. Det blir jevnlig gjennomført undersøkelser av branntilløp, nå senest i 2022. Undersøkelsene viser at el-relaterte brannårsaker utmerker seg.

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket diskuterer relevante problemstillinger innenfor HMS i landbruks- og reindriftsnæringene. Forumet ledes av landbruks- og matministeren og består av Arbeidstilsynet, Gjensidige Forsikring, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landkreditt forsikring, Mattilsynet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Mat og Norske Landbrukstenester.