Ny erstatningsordning for politifolk som skades under trening

– Regjeringen vil gi ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor lagt frem et lovforslag som sikrer dette.

– Det har vært viktig for oss å ta tak i utfordringene enkelte i politiet opplever med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening. Etaten og organisasjonene har lenge etterlyst en mer forutsigbar dekning gjennom en erstatningsordning som er bedre tilpasset, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Den foreslåtte særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

– Politiets personell er utsatt for risiko under trening i politioperative disipliner, og dagens regelverk skaper usikkerhet. Det kan påvirke innsatsen på trening som er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse, sier justisministeren.

Erstatningsordningen vil dekke skader som skyldes pålagt, organisert trening og testing som inngår i sertifiserings- og vedlikeholdsprogram for innsatspersonell. Den vil også dekke skader som skyldes pålagt organisert trening, kursing eller øvelse på operative politioppgaver som omfatter elementer av maktbruk eller redningstjeneste, eller opptaksprøver for innsatspersonell.

Ordningen vil administreres av Statens pensjonskasse, og ha nær sammenheng med den vanlige behandlingen av samme skade etter yrkesskadeforsikringsloven. Erstatningen skal også utmåles som om skaden var en yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven.

Prop. 152 L (2020–2021)