Ny forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemndene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. mars 2023 trer den nye forskriften om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda (samtaleprosessforskriften) i kraft.

Samtaleprosess er en relativt ny alternativ prosessform for behandling av saker i barneverns- og helsenemndene (nemndene). Samtaleprosess skal bedre partenes kommunikasjon og gi dem mulighet til å bli enige om løsninger til barnets beste som hel eller delvis løsning på saken.

Formålet med regulering av samtaleprosess i forskrift er å styrke rettssikkerheten, og at hensynet til barnets beste blir ivaretatt gjennom hele prosessen.

Samtaleprosessforskriften vil gi en mer forpliktende regulering enn dagens retningslinjer, og sikre en mer enhetlig og forutsigbar prosess.

Prosessformen ble vedtatt som en varig ordning fra 1. juli 2020, og samtaleprosess blir nå benyttet i om lag 50 prosent av sakene i nemndene. Samtaleprosess innebærer at nemndleder, dersom saken er egnet for det, tar initiativ til samtaler hvor det søkes om grunnlag for enighet mellom partene.

Det er i forskriften lagt særlig vekt på å tydeliggjøre nemndleders ansvar for å klarlegge at partene reelt sett har forstått hva et samtykke til samtaleprosess innebærer og å ivareta hensynet til barnets beste under hele prosessen.

Forskriften inneholder også bestemmelser om barns deltakelse og medvirkning samt om nemndleders beslutning om igangsettelse av samtaleprosess, nemndleders rolle under samtalemøte og ved avslutning av samtaleprosessen, samt om sakkyndige i samtaleprosess. Også adgangen til midlertidige ordninger er regulert nærmere.

Se: Forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda (samtaleprosessforskriften)