Ny grenselov trer i kraft, med hjemmel for innhenting av passasjeropplysninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at den nye grenseloven trer i kraft 1. mai 2022. Den nye loven gir et tydeligere og mer helhetlig regelverk om grensekontroll, i tillegg til regler om personkontroll på Svalbard. Det innføres også hjemmel for innsamling og bruk av passasjerlisteopplysninger (PNR-opplysninger).

Loven avløser Riksgrenseloven av 1950, og erstatter reglene om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personer i utlendingsloven.

– For å bekjempe terrorisme og annen alvorlig kriminalitet sikrer regjeringen nå at PST, politiet, tolletaten og Etterretningstjenesten får tilgang til potensielt viktig informasjon om passasjerer som flyselskapene er i besittelse av. Dette er opplysninger som landene i EU allerede innhenter. Det er viktig at også norske myndigheter får de verktøyene de trenger for å bekjempe terrorisme og annen alvorlig kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

Den nye grenselovens § 16 a etablerer en nasjonal løsning for innsamling og bruk av PNR-opplysninger. Bestemmelsen pålegger luftfartsselskaper å utlevere passasjeropplysninger som allerede er lagret som en del av reservasjonen eller innsjekkingsprosessen til en flyreise. PNR-opplysninger omfatter blant annet opplysninger om den reisendes navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, reiserute, navn på personer som reiser sammen, bestillingshistorikk og betalingsinformasjon.

For å sikre personvernet til den enkelte er det strenge regler for bruken av PNR-opplysningene. Bruken er forbeholdt saker om terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet. Opplysningene skal avidentifiseres etter seks måneder og ikke lagres mer enn fem år. Datatilsynet er tilsynsmyndighet. Reglene tar høyde for en eventuell senere tilslutning til EUs PNR-direktiv om anvendelse av flypassasjeropplysninger til å bekjempe terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet.

Svalbard

Med hjemmel i grenseloven er det også fastsatt forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard. Dette gir Sysselmesteren mulighet til å foreta ID-kontroll av personer som reiser til eller fra Svalbard med fly og båt. Kontrollen vil i startfasen være sporadisk, og konsentrert i første rekke om charterfly som kommer direkte til Svalbard fra utlandet.

– Det er nødvendig å få på plass personkontroll også på Svalbard, slik at vi er bedre rustet til å hindre blant annet grensekryssende kriminalitet, ivareta offentlig orden og andre nasjonale behov, og sikre oppfyllelsen av våre internasjonale forpliktelser. Sammen med regjeringens forslag om innføring av kontroll med vareførsel til og fra Svalbard, vil dette styrke norske myndigheters mulighet til å føre kontroll på øygruppen, sier justis og beredskapsministeren.

Det nye grenseregelverket trer i kraft 1. mai 2022, mens forskrift om personkontroll på Svalbard trer i kraft fra 6. mai 2022.