Nyheter

Ny instruks om metode for å vurdere barnets beste ved utvisning av en forelder

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag gitt en ny instruks som gjelder utvisningssaker av en forelder med barn i Norge. Departementet ber UDI utvikle mer utfyllende retningslinjer for å sikre at vurderingene blir grundige og tydelige.

Ved utvisning av en forelder som har barn i Norge, vil som hovedregel én av to situasjoner oppstå: Enten følger barnet med den forelderen som utvises til dennes hjemland eller barnet blir boende igjen i Norge hos den andre forelderen.

Formålet med instruksen er å tydeliggjøre at det ved utvisning alltid må fremkomme klart av UDIs vedtak hvilken av de to faktiske framtidssituasjonene for barna myndighetene har lagt til grunn, eventuelt om det gjelder begge situasjoner. At dette fremkommer tydelig i vedtakene, trygger rettssikkerheten til de berørte barna.

Departementet har derfor bedt UDI om å utvikle retningslinjer for å følge opp instruksen.