Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Framlegging våren 2024 innebærer at neste nasjonale transportplan (NTP) kommer ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år skulle tilsi. Den vil gjelde i tolv år, fra 2025 til 2036.

– Det økonomiske handlingsrommet vil som kjent bli redusert framover, og tøffe valg står i kø. I tillegg er verdensøkonomien rammet av uventede hendelser som har konsekvenser for all langtidsplanlegging. Mer enn noen gang trenger vi en transportplan som både treffer på behovene, og som har realistiske rammer. Vi kan ikke planlegge etter ambisjoner som ikke er troverdige å gjennomføre, sier samferdselsminister Nygård.

Samferdselsdepartementet har nå informert Avinor, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen om beslutningen. Transportvirksomhetene får framover to hovedoppdrag – et utredningsoppdrag og et prioriteringsoppdrag – som skal gi regjeringen grunnlag for å lage en ny NTP. I utredningsoppdraget vil virksomhetene blant annet bli bedt om å vurdere transportbehovet framover, og det gis føringer for det videre utredningsarbeidet. I prioriteringsoppdraget vil virksomhetene blant annet bli bedt om å anbefale fordeling av ressursbruken i transportplanen. De to oppdragene forventes å bli gitt andre halvår 2022. I brevet som departementet nå har sendt virksomhetene går det fram at de må arbeide målrettet for å nå nye frister.

– Vi får ett år kortere tid på arbeidet, men utfordringer nasjonalt og internasjonalt gjør en tidligere framlegging riktig og nødvendig. Involveringen av brukerne av transportsystemet, lokale aktører og andre bidragsytere er viktig for regjeringen, og også disse må være forberedt på å jobbe effektivt med sine innspill, sier Nygård.

Selv om bevilgningsveksten ikke ligger an til å bli like høy som før, og flere prosjekter som ligger inne i NTP nå må ses på på nytt, vil nivået på bevilgningene til samferdsel fortsatt være historisk høye, understreker samferdselsministeren.

– Effektiv og trygg transport er med på å skape arbeidsplasser og verdier for den enkelte og for fellesskapet. Det bygges nå som aldri før, og en rekke store prosjekter over hele landet skal gjennomføres i årene som kommer. Så ønsker denne regjeringen å prioritere vedlikehold og i større grad bruke mulighetene som teknologi og digitalisering gir for å utvikle transportsystemet. Slik kan vi få mer ut av infrastrukturen vi allerede har, noe som gir en mer ansvarlig og realistisk samferdselspolitikk. Neste NTP må også bidra til at Norge når sine klimamål, sier Nygård.

Inneværende NTP ble lagt fram av Regjeringen Solberg i mars 2021. Den gjelder for perioden 2022–2033.

Les brevet til transportvirksomhetene her.