– Forsøksloven fungerer, men bør brukes mer

En ny rapport konkluderer med at forsøksloven bør gjøres mer kjent slik at flere kommuner tar den i bruk.

Rapporten er utarbeidet av Oxford Research på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forsøksloven åpner for at man kan gjennomføre forsøk der kommuner og fylkeskommuner prøver ut nye måter å organisere seg eller løse oppgavene på. Det er også mulig å prøve ut en annen oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene.

Rapporten fra Oxford Research viser at loven er lite kjent i offentlig sektor. Det henger trolig sammen med at det har vært få forsøk etter forsøksloven den siste tiden.

Ifølge rapporten kan forsøkslovens begrensninger ha vært til hinder for ønskede forsøk. Det har ført til at det har blitt opprettet eller opprettholdt særlovshjemler om forsøk, og det har også vært flere forsøk som har gått utenom forsøksloven.

Utrederne mener det bør komme tydeligere frem at forsøksloven skal ta hensyn til samfunnsbehovet, og peker blant annet på innovasjon og ny teknologi. Rapporten anbefaler at endringene følges opp med en mer aktiv forvaltning, samt tiltak og virkemidler som gjør loven bedre kjent. De foreslås ingen store endringer i saksbehandlingen og prosessene om å godkjenne forsøk etter forsøksloven.

Regjeringen vil vurdere endringer i forsøksloven

I juni la regjeringen frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Et av tiltakene i meldingen er at regjeringen vil vurdere behovet for endringer i forsøksloven med mål om å skape bedre muligheter for innovasjon og nytenking i offentlig sektor.

– Regjeringen vil legge til rette for nye og innovative løsninger i offentlig sektor. For noen innovasjonsprosjekter er forsøksloven et viktig verktøy, men denne rapporten viser at vi ikke utnytter potensialet til det fulle. Jeg håper på god dialog med kommunene og KS om dette temaet fremover, og vil ta initiativ til lovendringer dersom det er nødvendig, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.