Ny rapport med betydning for fastlege-arbeidet

De siste årene er det gjort forsøk med primærhelseteam ved flere fastlegekontor. Hensikten har vært å gi et bedre fastlegetilbud til pasienter som trenger det mest. Nå er sluttevalueringen klar, og den kommer til nytte i regjeringens videre arbeid med fastlegeordningen.

Pilotprosjektet med primærhelseteam har gått ut på å etablere tverrfaglig team ved fastlegekontoret, bestående av fastlege, sykepleiere og helsesekretærer. Teamet er ledet av en fastlege.

Hensikten har vært å gi et bedre fastlegetilbud gjennom styrket ledelse, økt tverrfaglighet og tettere oppfølging av pasientgrupper med kroniske og sammensatte behov.

Den avsluttende evalueringsrapporten for pilotprosjektet viser flere positive funn og erfaringer. Blant annet forteller pasientene som har fått oppfølging av primærhelseteam om bedre kontinuitet i behandlingen, økt forståelse for egne helseproblemer og bedre mestring. Ansatte ved fastlegekontorene har også flere positive erfaringer fra forsøket, og trekker frem organisering, bedre samhandling om pasientene og ledelse som sentrale deler.

Regjeringen vil settes seg godt inn i resultatene, og vurdere hvordan erfaringene fra forsøket kan brukes i det videre arbeidet med å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig allmennlegetjeneste. Oppfølgingen vil ses i sammenheng med de øvrige forslagene fra ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten.

Det er Helsedirektoratet som har ledet pilotprosjektet med primærhelseteam. Evalueringen er gjort i av forskere fra Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Tirsdag 6. februar har Helsedirektoratet et seminar om rapporten (helsedirektoratet.no).