Ny rapport om erfaringer med inkluderingsarbeidet i fire statlige virksomheter

Oslo Economics (OE) fikk høsten 2022 i oppdrag å følgeevaluere fire virksomheter med ambisjoner om å forbedre sitt inkluderingsarbeid. Nå er rapporten klar.

Rapporten Fremmere og hemmere for inkluderingsarbeidet i det statlige tariffområdet viser at mangelen på tydelige overordnede føringer for inkludering i staten fremstår som en sentral hemmer for virksomhetenes inkluderingsarbeid. I virksomhetenes interne arbeid oppleves holdninger og målkonflikter som barrierer for inkluderingsarbeidet. For å fremme inkludering kan virksomhetene løfte frem suksesshistorier og etablere et godt samarbeid med NAV. Det er trolig også behov for å jobbe med flere tilnærminger til inkluderingsarbeidet. Videre trenger virksomhetene å avsette ressurser og definere rolle- og ansvarsfordeling for å lykkes med inkluderingsarbeidet.

Normen i staten er faste og hele stillinger, men det er mulig med såkalte administrative ansettelser. Det innebærer at man ikke trenger å lyse ut midlertidige stillinger med en varighet på inntil seks måneder, og i noen tilfeller inntil ett år. De fire virksomhetene som var med i prosjektet ble oppfordret til å vurdere å bruke administrative ansettelser av NAV-brukere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en ved lengre vakanser, sykefravær og permisjoner.

Ingen personer i målgruppen ble ansatt i virksomhetene i løpet av prosjektperioden. Virksomhetene høstet likevel nyttige erfaringer med inkluderingsarbeidet som har stor overføringsverdi til resten av det statlige tariffområdet. Disse erfaringene er synliggjort og drøftet i Oslo Economics sin rapport.

Regjeringen har fra 2024 innført en ny fellesføring om ansettelse av personer med funksjonsnedsettelse eller hull i Cv-en.

Se Arbeidsgiverportalen for mer informasjon om inkluderingsarbeidet i staten.