Ny rapport om videre forvaltning av villrein på Hardangervidda

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag overlevert en rapport med anbefalinger om videre forvaltning av villrein på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke.

Skrantesjuke er påvist hos to villrein felt under jakt på Hardangervidda i henholdsvis 2020 og i 2022. Sjukdommen ble først oppdaget i Nordfjella i 2016. Regjeringen har som mål å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke i Norge.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag overlevert sin faglige anbefaling om videre forvaltning av villrein på Hardangervidda og videre håndtering av skrantesjuke i Norge. Anbefalingen bygger i stor grad på rapporten «Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda» utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter fra lokal villreinforvaltning, tamreinnæring og forskere med bakgrunn fra både økologi og veterinærmedisin.

– Det er krevende å håndtere den alvorlige dyresjukdommen skrantesjuke på Hardangervidda. Dersom sjukdommen ikke bekjempes vil den få store konsekvenser for dyrehelse, dyrevelferd, natur, kultur og næring. Skrantesjuke truer villreinen, men den kan også bli en trussel for tamreinen. Jeg vil derfor se nøye på anbefalingene sammen med klima- og miljøministeren, før vi bestemmer den videre forvaltningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.  

– Hardangervidda er det største villreinområdet vårt og er således svært viktig for å ivareta vårt internasjonale ansvar for villreinen. Anbefalingene er inngripende, og vi vil nå grundig vurdere dem slik at vi kan iverksette riktige tiltak til riktig tid, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen.

Rapporten

For mer informasjon gå til Mattilsynets hjemmeside.