Ny rapport viser gode erfaringer med sammenslåing med indirekte valg

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

En ny rapport om erfaringer med og effekter av indirekte valgte kommunestyrer i tre kommuner og en fylkeskommune, viser gode erfaringer med indirekte valg i forbindelse med sammenslåing.

Telemarksforsking har, på oppdrag fra daværende Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten «Kommunesammenslåing med indirekte valgte kommunestyrer. Erfaringer og effekter». Rapporten oppsummerer undersøkelser gjennomført i kommunene Sandefjord, Larvik og Indre Fosen, samt Trøndelag fylkeskommune, som alle valgte kommunestyre/fylkesting med indirekte valg i forbindelse med sammenslåing. I tillegg er det gjort undersøkelser i Færder kommune, som valgte kommunestyre i et ekstraordinært kommunestyrevalg.

Formålet med oppdraget var å innhente erfaringer og effekter ved denne måten å gjennomføre sammenslåing på. Utredningen skulle belyse hvilke demokratiske fordeler og ulemper modellen med indirekte valg ga i sammenslåingsprosessen og oppstarten av de nye kommunene.

En unntaksordning

De fleste sammenslåingene i kommunereformen trådte i kraft 1. januar 2020. I disse sammenslåingene ble det avholdt ordinært kommunestyrevalg høsten 2019. Enkelte sammenslåinger i reformen trådte i kraft på et tidligere tidspunkt. I flere av disse ble kommunestyret i den nye kommunen valgt gjennom indirekte valg, det vil si at representantene til det nye kommunestyret ble valgt av og blant medlemmene av kommunestyrene i de tidligere kommunene. Adgangen til å velge kommunestyre med indirekte valg i forbindelse med sammenslåing er et unntak som kan gis i tilfeller hvor sammenslåing skjer på tidspunkt som ikke sammenfaller med ordinært kommunestyre- og fylkestingsvalg, jf. inndelingsloven § 17.

Positive erfaringer og effekter

Telemarksforsking oppsummerer med at det er positive erfaringer og effekter i kommunene og Trøndelag som gjennomførte sammenslåinger i 2017 og 2018 med indirekte valg. Forskerne finner at de viktigste fordelene er at det sikrer kontinuitet og forutsigbarhet i sammenslåingsprosessen.

Erfaringene viser også at indirekte valg har gitt de minste kommunene i sammenslåingene en betydelig overrepresentasjon i de nye kommunestyrene, i forhold til innbyggertallet. Dette har vært bevisst, og en måte for større kommuner å signalisere raushet og likeverdighet. Det har også bidratt til økt trygghet for at de minste kommunenes interesser blir ivaretatt.

Demokratiske hensyn er det viktigste argumentet for å gjennomføre ekstraordinært valg i stedet for indirekte valg. Gjennom et ekstraordinært valg får innbyggerne direkte innflytelse over hvem som skal styre kommunen, og det kan derfor gi større demokratisk legitimitet. Erfaringene fra kommunene og fylkeskommunen som gjennomførte indirekte valg, tyder likevel på at fordelene med indirekte valg er større enn de demokratiske ulempene.