Ny reingjerdekonvensjon med Finland oversendt Stortinget

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har i dag oversendt Stortinget anmodning om samtykke til inngåelse av reingjerdekonvensjon mellom Norge og Finland. Samtidig har Stortinget fått oversendt forslag til endringer i reindriftsloven som inkorporerer reingjerdekonvensjonen.

Reingjerdekonvensjonen omhandler oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område. Utgangspunktet for konvensjonen er at grensen mellom Norge og Finland er stengt for grensekryssende reindrift. Konvensjonens formål er å regulere ansvarsfordeling når det gjelder oppføring og vedlikehold av gjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to rikene, samt regulere oppfølgingen når rein likevel krysser grensen. 

Gjerdene skal støtte opp om reineiernes vokteplikt, slik at det så langt som mulig unngås at rein kommer inn på det andre rikets område. 

Konvensjonen fastsetter at det skal oppføres gjerder fra Angeli til Levajok. Dette innebærer at foruten strekningen mellom Levajok og Polmak (Riksrøys 343), blir hele grensen mellom Norge og Finland stengt med reingjerde. Finland får ansvaret for oppføring av gjerde fra Angeli til Gamle Kargasniemi (63 km). Norge får ansvaret for oppføringen fra Gamle Kargasniemi til Levajok (ca. 81 km). I konvensjonen ligger det også at oppføringen av gjerdet skal være ferdigstilt innen fem år fra konvensjonen trer i kraft. 

Til å overvåke oppføring og vedlikehold av gjerdene, skal det oppnevnes en reingjerdekommisjon på seks medlemmer. Vervet som formann utføres av en finne i oddetallsår og i partallsår av en nordmann. 

Konvensjonen vil tre i kraft når Stortinget og den finske riksdagen har samtykket i inngåelse. 

Når endringene i reindriftsloven trer i kraft, oppheves lov i henhold til konvensjon av 3. juni 1981 mellom Norge og Finland om bygging av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer over grensen mellom de to riker av 11. mars 1983 nr. 8. 

  • Prop 49 S (2015-2016) Samtykke til inngåelse av konvensjon mellom Norge og Finland om oppføring og vedlikehold av reingjerder og andre tiltak for å hindre at rein kommer inn på det andre rikets område av 9. desember 2014 
  • Prop 50 L (2015-2016) Endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.)