Ny retningslinje for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i dyrevelferdssaker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Retningslinjen er et verktøy og oppslagsverk som skal brukes i det daglige arbeidet med bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Den inneholder blant annet informasjon og forventninger til informasjonsdeling, bevissikring, samarbeidsformer, mediehåndtering og mal for anmeldelse.

Målet med retningslinjen er bedre og mer effektiv behandling av de mest alvorlige dyrevelferdssakene.

Politidirektoratet gav i 2021 Økokrim i oppgave å sette sammen og lede en arbeidsgruppe som skulle utarbeide nye nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i dyrevelferdssaker. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Mattilsynet, politidistriktene og Økokrim.

Politiet og Mattilsynet har et felles ansvar for å bekjempe dyrevelferdskriminalitet, og samarbeid er dermed viktig for å kunne lykkes best mulig i å forebygge og avdekke brudd på dyrevelferdsloven.

Økt kvalitet i samarbeidet om dyrekrim

Bakgrunnen for oppdraget var først og fremst ut fra de prioriteringer som er gitt på dette område og etableringen av nye dyrekrimfunksjoner i politidistriktene. Det var nødvendig å etablere gode rutiner for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet, samt utarbeide nasjonale retningslinjer for dette samarbeidet.

I forventningsbrevet for samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet, fra Justis- og beredskapsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet fra 2017, skisseres følgende mål:

  • Flere saker som gjelder dyrevelferdskriminalitet blir avdekket.
  • Kvalitativ bedre og grundigere etterforsking, bedre bevissituasjon, kortere saksbehandlingstid og færre bortlagte saker.
  • Økt oppklaringsprosent og flere positive påtaleavgjørelser.
  • Flere saker kommer inn for domstolen til behandling.