Nyheter

Ny simulator på Rena gir betre trening for Hæren

– Regjeringa har vedteke å skaffa eit simulatorsett for stridsvogner til Rena. Dette er eit veldig godt døme på smart bruk av ny teknologi. Trening i simulator vil høgna kvaliteten på utdanninga samstundes som miljøbelastninga går ned, seier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte sjef Hæren Lars Lervik og Lars Samuel Samuelsen og sjef for Hærens skole for rekrutt og fagutdanning på Rena.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte sjef Hæren Lars Lervik og Lars Samuel Samuelsen og sjef for Hærens skole for rekrutt og fagutdanning på Rena. Foto: FD

Regjeringa vedtok tidlegare i år å gå til innkjøp av 54 nye stridsvogner. I avtalen låg òg leveranse av eitt simulatorsett, som skal til Indre Troms. Avtalen inneheldt også opsjonar for ytterlegare innkjøp. Regjeringa har no vedteke at opsjonen på eit ytterlegare simulatorsett skal utløysast. Simulatorsettet består av troppssimulator og skytemonitor.

– Nye stridsvogner har mykje å seia for Forsvaret og er ei stor styrking av Hæren. Gjennom å oppgradera vårt eige forsvar med moderne utstyr, bidreg me til å gjera NATO sterkare, noko som er svært viktig i dagens alvorlege tryggingspolitiske situasjon. Me har svært dyktig personell som opererer dagens stridsvogner, og eg er særs nøgd med at vi no har fått på plass eit ekstra simulatorsett slik at vi sikrar kvaliteten på treninga framover, seier Gram.

Brigade Nord held til både i sør og nord, og med to simulatorsett vil både avdelingane på Rena og Indre Troms bli vareteken. Det vil framleis vere behov for trening med stridsvogn, men auka bruk av simulator har både ein økonomisk og miljømessig gevinst, noko forsvarssjefen også har påpeika i sitt fagmilitære råd.

- Simulator gir høve til mengdetrening utan bruk av drivstoff, ammunisjon eller slitasje. I tillegg er det mogleg å trena på situasjonar som ikkje er ønskjeleg eller mogleg å gjennomføra fysisk, seier Gram.

Kostnaden blir dekt innanfor kostnadsramma for stridsvogninnkjøpet. Kontrakt er underskriven og ekstra sett er sett i bestilling. Leveranse vil etter planen gå føre seg frå hausten 2026 og fram til 2028.

Forsvarsminister Gram
Forsvarsminister Gram Foto: FD

Fakta om troppssimulator og skytemonitor

Troppssimulator

Formålet med troppssimulatoren er å trena inntil ein stridsvogntropp, det vil seia fire stridsvognlag av fire soldatar om gongen i eitt og same simulatorsystem. Settet består av fire 20 fot konteinarar der kvar konteinar er bygd for å spegla omgivnadene på ei skarp stridsvogn. Alle vesentlege funksjonar frå skarp vogn, med unntak av fysisk lading av granatar i kanon, kan simulerast. Dei fire konteinarane er knytt saman i eit nettverk, og styrt av ein femte 20 fot instruktør-konteinar. I denne konteinaren blir planlagt, blir leidd og blir overvakt simulasjonane, og dessutan at det er plass til å samla mannskapa for tilbakemelding og klasseromsundervisning. 

Simulatorsettet er berre avhengig av straum for å kunna brukast. Det er mogleg å kopla fleire set saman i virtuelle nettverk, føresett tilstrekkeleg kapasitet i nettverket. Settet er flyttbart med lastebil.

Skytemonitor

Formålet med skytemonitor-settet er å overvaka alle relevante posisjonar og steg i skarpskytings-prosedyrane på stridsvogn. Settet består av materiell tilstrekkeleg for å overvaka fire stridsvogner samtidig, og består av ein skytebaneleder-/ instruktør-konteinar og dessutan ei rekkje kamera/ sensorar. Det krevst berre straum for å drifta settet, og det kan flyttast med lastebil. Kvar vogn kan påmonterast kamera og sensorar som overvaker prosedyrane til mannskapet inne i vogna, og dessutan gjengir siktebiletet til både skyttar og vognkommandør for instruktøren. Eit eige kamera følgjer også målet, og gir moglegheit for å identifisera nøyaktig treffbilete. Summen av alle desse kameraa og sensorane gir instruktøren moglegheit for å overvaka, evaluera og rettleia så vel heile mannskapet som kvar enkelt skyttar i alle steig av skyteprosedyrane.