Ny trygdeavtale mellom Island, Liechtenstein, Norge og Storbritannia

EØS/EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge har inngått en ny trygdeavtale med Storbritannia. Avtalen gjelder fra 1. januar 2024.

– Avtalen gir trygghet og forutsigbarhet for både folk og næringsliv. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en ny og moderne trygdeavtale som sikrer trygderettigheter for personer som beveger seg mellom Norge og Storbritannia, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Avtalen innebærer blant annet at personer som er bosetter seg i Norge, ikke mister trygderettigheter de har tjent opp i Storbritannia, og at de sikres tilgang til nødvendig helsehjelp ved opphold i Storbritannia.

Trygdeavtalen har blant annet bestemmelser om alderspensjon og pensjon til gjenlevende ektefelle, som innebærer at rettigheter som opptjenes, ikke går tapt og at pensjonene kan eksporteres. Videre har den bestemmelser om uføretrygd og arbeidsavklaringspenger som innebærer at personer som er bosatt i Norge, kan medregne trygdeperioder i Storbritannia til å fylle vilkårene for å oppnå rett til disse ytelsene.

Tilsvarende kan personer som har hatt sitt siste arbeidsforhold i Norge, medregne trygdeopptjening i Storbritannia for å oppnå rett til dagpenger. Sykepenger og foreldrepenger utbetales som hovedregel fra arbeidsstaten, og avtalen utvider adgangen til å utbetale sykepenger og foreldrepenger til personer som bor eller oppholder seg i Storbritannia ut over det som følger av folketrygdlovens bestemmelser. I tillegg har avtalen bestemmelser om rett til helsetjenester under opphold og bosetting i Storbritannia, for eksempel ved turistreiser, arbeid og studier.

Avtalen gir også blant annet norske studenter mulighet til å søke britiske myndigheter om å få refundert utgifter til helseavgift som er betalt i forbindelse med søknad om oppholdstillatelse i Storbritannia.  

Avtalen har også bestemmelser som sikrer at yrkesaktive personer som beveger seg mellom landene, blir trygdedekket i ett av landene.

Egen avtale om refusjon av helseavgift for studenter

Utover dette har Norge og Storbritannia inngått en egen avtale om refusjon av helseavgift for norske studenter som ikke omfattes av den nye trygdeavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia. Dette gjelder studenter som har fått innvilget oppholdstillatelse i Storbritannia etter 1. januar 2021 og før 1. januar 2024. 

– Det er bra å ha fått på plass løsninger for refusjon av helseavgift som omfatter alle norske borgere som har reist til Storbritannia for å studere etter at landet gikk ut av EU og EØS. Muligheten for å søke britiske myndigheter om refusjon av helseavgiften, bidrar til å redusere den økonomiske belastningen for den enkelte og kan også gjøre det enklere å studere i Storbritannia, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.