Nye hjemler i utlendingsloven for visitasjon sendes på høring

Det er et behov for å sikre bedre og klarere regler for politiets kontrollmyndighet i forbindelse med asylsøknader. Derfor foreslår Justis- og beredskapsdepartementet nye regler om visitasjon og kontroll ved asylregistreringen.

– Politiloven fastsetter i dag at visitasjon kan foretas for å klarlegge identitet. Jeg mener det er viktig å tydeliggjøre i utlendingslovgivningen at også andre hensyn enn identitetsklarlegging må kunne gi grunnlag for visitasjon, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Det er et problem med asylsøkere som mangler dokumentasjon på sin identitet og som bevisst gir uriktige opplysninger i forbindelse med asylsøknaden. I takt med utviklingen blir det stadig viktigere at politiet også kan undersøke mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsenheter. Telefoner og andre elektroniske lagringsenheter kan ofte inneholde opplysninger som kan styrke eller svekke opplysninger om hvem søkeren er, hvilket land han eller hun kommer fra, hvem som er venner og familie blant annet. De fleste samtykker i dag også til politiets undesøkelse av mobiltelefoner. Departementet foreslår en tydelig regulering av politiets adgang til å undersøke elektroniske lagringsenheter.

Høringsfristen er 13. mars.

Til toppen