Nye medlemmer i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

I statsråd i dag ble overlege Tom Gunnar Vik og tingrettsdommer Fredrik Meringen oppnevnt som medlemmer i Gjenopptakelseskommisjonen.

Vik er oppnevnt for perioden 1. september 2023 til og med 31. august 2026, mens Meringen er oppnevnt for perioden 9. oktober 2023 til og med 8. oktober 2026.

Fra 9. oktober 2023 har Gjenopptakelseskommisjonen denne sammensetningen:

  • Kamilla Silseth, leder
  • Trude Marie Wold (advokat), nestleder/medlem
  • Tom Gunnar Vik (overlege), medlem
  • Fredrik Meringen (tingrettsdommer), medlem
  • Rolf Kåre Sæther (statsautorisert revisor), medlem
  • Timothy John Brennan (psykolog), varamedlem
  • Bendik Falch-Koslung (advokat), varamedlem
  • Beate Blom (lagdommer), varamedlem

Gjenopptakelseskommisjonen et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få saken sin behandlet på nytt i retten. Medlemmene og varamedlemmene i kommisjonen oppnevnes for en periode på tre år, med adgang til én gjenoppnevning, mens lederen utnevnes for en periode på syv år, uten adgang til gjenoppnevning. Kommisjonen ledes nå av Kamilla Silseth.