Nye regler for arbeid som utføres i privat arbeidsgivers hjem

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt en ny forskrift om arbeid som utføres i privat arbeidsgivers hjem og husholdning. Reglene trer i kraft 1. juli 2022. Samtidig oppheves den någjeldende forskriften om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold.

– Regjeringen er opptatt av at vi skal ha et trygt og ryddig arbeidsliv i Norge. Denne nye forskriften styrker rettighetene til arbeidstakere som arbeider for private arbeidsgivere i deres hjem, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Den nye forskriften har blant annet bakgrunn i ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem, som Norge ratifiserte i 2021 og som trer i kraft 8. juli 2022.  Konvensjonen skal sikre en internasjonal standard som gir arbeidstakere i private hjem grunnleggende rettigheter i et arbeidsforhold.

Forskriften har regler om de fleste sider ved et arbeidsforhold, for eksempel om arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold.

De nye reglene gir blant annet styrkede rettigheter knyttet til diskriminering, permisjon, arbeidstid og vern mot vold og trusler, og mulighet til å bringe inn saker om blant annet permisjonsrettigheter for Tvisteløsningsnemnda. I tillegg gis Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at reglene følges.

Forskriften gjelder for arbeidsforhold hvor arbeidstaker utfører arbeid i privat arbeidsgivers hjem. Dette kan for eksempel gjelde praktikanter som passer barn og utfører husarbeid, renholdsarbeidere, ulike typer personlige assistenter og arbeidstakere som utfører oppgaver knyttet til bistand, trening eller omsorg for eldre, for barn med særskilte behov eller for syke.

Der arbeidstaker er ansatt i privat eller offentlig virksomhet og utfører arbeid i private hjem, for eksempel håndverkere eller kommunale hjemmehjelper, er det arbeidsmiljøloven som gjelder.

Lenke til forskriften: https://lovdata.no/forskrift/2022-06-03-969