Nye regler for veitransport sikrer et anstendig arbeidsliv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Regjeringen har som mål at alle skal ha et anstendig og trygt arbeidsliv. Jeg er derfor glad for at vi nå samordner de norske reglene med EUs mobilitetspakke. Det betyr at det kommer nye regler om kjøre- og hviletid for sjåfører, bruk av fartsskriver i kjøretøyene og regler om yrkes- og markedsadgang til veitransportmarkedet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det nye regelverket er en del av mobilitetspakkens «sosiale del» som ble tatt inn i EØS-avtalen 18. mars. Før de nye reglene kunne gjelde i Norge, måtte det gjøres endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven. Stortinget har nå har vedtatt regjeringens forslag til lovendringer, og lovvedtaket ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag.

Mer effektiv kontroll og håndheving
Med det nye regelverket, har det blant annet blitt enklere å utføre kontroller. Yrkestransportloven åpner nå for at kontrollen kan utføres ved transportvirksomhetens forretningssted.

Videre skal det åpnes for utvidet bruk av fartsskrivere, som i dag brukes til å kontrollere kjøre- og hviletidsreglene.

– Etter de nye reglene skal fartsskriveren også kunne brukes til å kontrollere regler om kabotasje og arbeidstid for sjåfører. Den skal registrere nye opplysninger, som for eksempel grensepasseringer. Dette vil være et nyttig hjelpemiddel for å avdekke ulovlig transport, sier Nygård.

Det blir også nå mulig å ilegge bruksforbud der fartsskriveren mangler eller er manipulert, og forbudet mot å manipulere utstyret tydeliggjøres.

Strengere regler for varebiler i internasjonal transport
Det vil også komme nye regler for de som kjører internasjonal transport med varebiler som har tillatt totalvekt over 2500 kg.

– For transport med varebil med tillatt totalvekt over 2500 kg vil det bli innført løyveplikt, kjøre- og hviletidsregler, kabotasjeregler og plikt til å ha fartsskriver i kjøretøyet. Vi har også bedt Statens vegvesen om å utrede muligheten for å innføre regler for varebiler i innenlands transport, sier Nygård.

Krav til hjemreise for sjåfører og kabotasje
Det vil stilles nye krav til hvordan transportforetakene organiserer sin virksomhet. Arbeidsgivere vil måtte legge til rette for at sjåføren skal kunne reise hjem i løpet av en fireukersperiode. Kjøretøy i internasjonal transport vil bli også nødt til å returnere til driftssenteret i hjemlandet minst hver 8. uke.

– Vi strammer inn kabotasjereglene. For godstransport kan det som tidligere utføres tre oppdrag på syv dager, men det vil bli innført en «frysperiode» på fire dager etter siste oppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge, sier Nygård.

Regelendringene trer i kraft  på ulike tidspunkt
Mange av lovendringene må følges opp med nødvendige forskriftsendringer. Videre vil mange av de ulike reglene gjelde fra forskjellige tidspunkt i EU, noen først fra 2026. Dette innebærer at selv om loven trer i kraft «straks» vil mange av endringene få praktisk virkning først på et senere tidspunkt.