Nye regler om behandling av personopplysninger i husbankloven

1. juli trer helt nye regler om behandling av personopplysninger i husbankloven i kraft. – Husbanken forvalter viktige ordninger for at flere skal få et trygt sted å bo. Det er viktig at søknader om lån og tilskudd kan behandles effektivt, og at vi unngår misbruk av ordningene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Mer effektiv saksbehandling

– Vi forenkler regelverket for å innhente opplysninger om eksempelvis inntekt og formue, men ivaretar personvernet, sier Sanner.

Hittil har både Husbanken og kommunene brukt mye ressurser på å få samtykke fra lånesøkere til å hente og bruke personopplysninger de trenger for å vurdere søknader om lån og tilskudd.

Lovendringene legger til rette for en mer effektiv saksbehandling, men Regjeringen har vært nøye med å påse at de nye reglene tar godt vare på personvernrettslige prinsipper.  Som før, skal opplysninger om helseforhold bare kunne innhentes dersom søkeren aktivt samtykker, mens opplysninger om for eksempel inntekt, formue, arbeidsforhold og utdanning nå kan hentes inn uten samtykke

Det arbeides for tiden med å lage digitale søknads- og saksbehandlingsløsninger for Husbankens ordninger.
– Digitale løsninger gjør det raskere og enklere å søke, samtidig som Husbanken kan bruke mindre ressurser på administrasjon, sier Sanner.

Lettere å avdekke misbruk

Husbankloven har også fått en ny hjemmel for å innhente oppdaterte personopplysninger, og til å kontrollere personopplysninger. Dette skal bidra til å avdekke om utbetalinger har skjedd på et feilaktig grunnlag, eller om det har skjedd misbruk. Hjemmelen setter tydelige rammer for hvordan og under hvilke omstendigheter Husbanken og kommunene kan behandle personopplysninger for å kontrollere om deres ordninger blir misbrukt.

Statistikk og forskning

Husbanken har fra og med 1. juli også rettslig grunnlag for å bruke personopplysninger som er innhentet til saksbehandling og etterkontroll til enkelte andre formål. Konkret gir lovendringene Husbanken rett til:

  • å behandle personopplysninger til statistikk- og analyseformål
  • å lagre personopplysninger til forskningsformål
  • å bruke personopplysninger til nødvendig testing, feilsøking og feilretting i Husbankens digitale saksbehandlingssystem.

 

 

Til toppen