Nye regler om utvisning av foreldre med barn i Norge på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til nye forskriftsregler om en særskilt kategori av de utvisningssakene som gjelder foreldre med barn i Norge. Den samme reguleringen ble gjennomført i instruks til Utlendingsdirektoratet 8. mai i år.

Forslaget til nye forskriftsbestemmelser er knyttet til de sakene hvor en forelder med barn i Norge vurderes utvist for alvorlig brudd på utlendingsloven, og hvor det ikke er mulig å videreføre familielivet i vedkommendes hjemland. Gitt at nærmere vilkår er oppfylt, skal det som hovedregel benyttes krav om inntil tre års tilleggstid for permanent oppholdstillatelse, i stedet for utvisning.

Den samme reguleringen ble gjennomført i departementets instruks til Utlendingsdirektoratet 8.  mai i år (GI-03/2024). I tråd med det som ble signalisert i instruksen, foreslås nå den samme reguleringen gjennomført i forskriftsregler, som vil gjelde overfor både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda.

I høringsnotatet presiserer departementet innholdet i enkelte vilkår og unntak som er fastsatt i den tidligere instruksen og i høringsnotatet.

Det aktuelle tiltaket er et ledd i oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak nr. 71 (2023-2024) og en tidligere mottatt arbeidsgrupperapport.

Høringsfristen er satt til 1. september 2024, og departementet tar sikte på å ha nye forskriftsregler på plass i løpet av året.