Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nye retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har nå vedtatt nye retningslinjer som klargjør hvilke vilkår som må oppfylles dersom det skal innføres gebyr- eller sektoravgiftsfinansiering på et område. Retningslinjene trer i kraft umiddelbart for nye ordninger.

Nye retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering i staten

Bruken av gebyrer og sektoravgifter til å finansiere statlige myndighetshandlinger har fått et betydelig omfang. Statens årlige inntekter fra slik brukerbetaling kan anslås til mellom 6 og 7 milliarder kroner, hvorav om lag 5 milliarder fra gebyrer. Regjeringen har nå vedtatt nye retningslinjer som klargjør hvilke vilkår som må oppfylles dersom det skal innføres gebyr- eller sektoravgiftsfinansiering på et område. Retningslinjene trer i kraft umiddelbart for nye ordninger.

Såkalte fiskalavgifter, som for eksempel dokumentavgiften og årsavgiften for bil, omfattes ikke av de nye retningslinjene. Det tas sikte på at eksisterende ordninger gradvis tilpasses retningslinjene.

Finansmininister Kristin Halvorsen uttaler at det er et hovedmål med de nye retningslinjene å skille tydelig mellom gebyrer og sektoravgifter.
- Jeg synes særlig det er viktig å slå fast at gebyrer skal være betaling for konkrete, statlige myndighetshandlinger overfor enkeltpersoner eller virksomheter, og at gebyret derfor ikke skal kunne settes høyere enn statens kostnad ved å utføre denne handlingen.

Retningslinjene presiserer at grunnvilkåret for å etablere en gebyrordning er at det offentlige utfører en klart definert myndighetshandling overfor betaleren, og at det ikke skal betales for noe annet eller mer. Dersom det innføres gebyr på et område, vil hovedregelen være at gebyret fullt ut skal dekke kostnadene ved den gebyrbelagte myndighetshandlingen. Det vil likevel være anledning til å sette gebyret lavere enn dette i visse tilfeller.

Retningslinjene påpeker at departementene bør være tilbakeholdne med å foreslå sektoravgifter for å finansiere statlige utgifter. Det gjøres i denne forbindelse et unntak for tilfeller hvor sektoravgifter finansierer fellestiltak overfor en næring og avgiftene betales av næringen selv.

Arbeidet med å tilpasse eksisterende gebyr- og sektoravgiftsordninger til de nye retningslinjene er allerede i gang. Hensynet til administrative kostnader og eventuelle provenytap vil imidlertid kunne påvirke både spørsmålet om, og i tilfelle hvor raskt, en tilpasning kan skje. Endringer må behandles og innpasses i Regjeringens samlede budsjettopplegg for de enkelte år.

Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger
Opplegg for gjennomgang og tilpasning av eksisterende ordninger

Publisert: 16.06.06

Til toppen