Nye tiltak for å få mer effektiv lisensfelling av jerv

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lisensfelling av jerv er i dag for lite effektivt som et bestandsregulerende tiltak. Klima- og miljødepartementet sender derfor på høring et forslag om forskriftsendringer som skal gjøre det mulig å prøve ut virkemidler for å effektivisere lisensfellingen.

Jerv i Luster
Jerv i Luster (Foto: Lars Gangås) Foto: Lars Gangås

Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i bestandsreguleringen av jerv. Det nasjonale bestandsmål for jerv er på 39 årlige ynglinger. De siste årene har bestanden av jerv ligget over dette målet. I 2014 var bestanden på 39 ynglinger etter hiuttak. Hiuttak er en fellingsmetode som er kontroversiell, samtidig som den er krevende både med hensyn til menneskelige og økonomiske ressurser.

-Jeg foreslår nå flere virkemidler for å kunne effektivisere lisensfelling av jerv. Tiltak som skal prøves ut, er knyttet til utvidet bruk av snøscooter og bruk av fastmontert, kunstig lys ved åtejakt. Flere har også bedt om at elektronisk overvåkning av fangstbåser tillates. Dette er noe jeg vil be om høringsinstansenes syn på, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.  

Bruk av kunstig lys ved åtejakt og bruk av snøscooter i forbindelse med tilsyn av båser, skal primært gjelde for et prosjekt i regi av beitelaga i Sogn og et annet prosjekt i Nordland, ”Prosjekt Utmark”.  Adgangen til å bruke kunstig lys vil videre omfatte opplæring i åtejakt på jerv i regi av Grong videregående skole og Statens naturoppsyn. Videre foreslås det større adgang for kommunene til å gi tillatelse til bruk av snøscooter for utkjøring av jervebåser, åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv. Prøveordningen er foreslått å gjelde til og med 15. februar 2018.

-Det er et mål at ordinære jegere skal klare å gjennomføre bestandsregulering av jerv på en tilstrekkelig effektiv måte gjennom lisensjakten. Lykkes vi med det, vil antall hiuttak reduseres. Samtidig er det viktig at de virkemidler vi skal erstatte hiuttak med er etisk forvarlige, sier Sundtoft. 

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 7. april 2015, for å avgi høringsuttalelse kan man bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse på høringssiden.