Nytt klimakriterium for utelukkelse av selskaper

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et atferdsbasert klimakriterium i retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (SPU) trer i kraft 1. januar 2016.

Det er fastsatt etisk motiverte kriterier for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Noen av disse kriteriene er basert på hvilke produkter selskapene produserer, mens andre er basert på selskapers atferd. Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper, mens Norges Bank tar beslutninger i slike saker.

Det nye kriteriet slår fast at «Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser.» Kriteriet trer i kraft 1. januar 2016 og er en oppfølging av at Regjeringen la opp til et slikt kriterium i meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i april 2015. Stortinget sluttet seg til dette under behandlingen av meldingen.

Det nye klimakriteriet åpner for å utelukke «klimaverstinger» fra fondet. Kriteriet er ikke begrenset til enkeltsektorer eller én type klimagass. Det vil også fange opp at normene på dette området vil utvikle seg over tid.

Departementet kommer tilbake til ytterligere endringer i retningslinjene for observasjon og utelukkelse i forbindelse med at det produktbaserte kriteriet rettet mot kullselskaper vil tre i kraft 1. februar 2016.