Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt partnerskapsprogram med universiteter i utviklingsland

Regjeringen foreslår å innføre et nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i land i Sør. Norske universiteter og høyskoler inviteres med på arbeidet med å utforme ordningen.

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen å omprioritere midlene som i dag brukes på kvoteordningen. Kvoteordningen innebærer at studenter fra utviklingsland og Øst-Europa kan få støtte av Lånekassen for å ta en grad ved norske læresteder.

– Selv om mange universiteter og høyskoler jobber godt med dagens kvoteordning, fungerer den ikke godt nok som helhet. Vi foreslår derfor å vri bruken av disse midlene over til mer treffsikre ordninger. Målet er å legge til rette for bedre samarbeid med utviklingsland om utdanning og forskning, sier statssekretær Bjørn Haugstad.

Som alternativ foreslår regjeringen blant annet et partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland, tuftet på felles faglige interesser.

– Det nye partnerskapsprogrammet har som mål at norske og utenlandske universiteter skal samarbeide tettere, og på den måten bidra til å bygge kapasitet i utviklingsland. Gjennom et tettere samarbeid mellom institusjoner kan vi bidra til å styrke det faglige samarbeidet, der utveksling av studenter er ett av flere virkemidler, sier Haugstad.

I 2016 vil om lag ni millioner kroner stilles til disposisjon for programmet. Beløpet vil stige i takt med at kvoteordningen fases ut. I 2020 vil den samlede bevilgningen utgjøre om lag 52 millioner årlig.

Mens hovedprinsippene for det nye programmet ligger klare, gjenstår det å utforme det mer detaljerte innholdet i løpet av høsten. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) får i oppgave å administrere det nye programmet og vil trekke norske universiteter og høyskoler inn i det forberedende arbeidet.

Forutsatt at Stortinget slutter opp om forslaget, vil midler bli lyst ut så tidlig som mulig i 2016, slik at programmet trer i kraft i løpet av studieåret 2016-2017.

– Vi vet at mange universiteter og høyskoler samarbeider godt med land i Sør. Det nye programmet vil være et godt virkemiddel for å utvikle samarbeidet og fremdeles motta mange studenter til Norge, sier konstituert direktør ved SIU, Gro Tjore.

Regjeringen vil også flytte midler fra kvoteordningen til en ny strategi for å styrke høyere utdannings- og forskningssamarbeidet med Brasil, India, Japan, Kina, Russland og Sør-Afrika. Bortsett fra Japan er alle disse landene omfattet av dagens kvoteordning.

– Dette er land som står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon, og det er viktig at Norge og norske institusjoner knytter tettere bånd til dem, sier Haugstad.

Til toppen