Offisielt fra statsråd 9. november 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD
9. november 1995

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 9. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 19 (1995-96)Om endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 6 (1995-96)For budsjetterminen 1996 Om endringar i forslag til løyving på nokre kapittel under Administrasjonsdepartementet St prp nr 9 (1995-96)Om endringer på statsbudsjettet for 1995

Barne- og familiedepartementet

St prp nr 20 (1995-96)Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 under Barne- og familiedepartementet

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 13 (1995-96)Om endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 under Finans- og tolldepartementet St prp nr 14 (1995-96)Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 8 (1995-96)Om lov om endring i lov 22 juni 1962 nr 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen St prp nr 18 (1995-96)Om endringer på statsbudsjettet for 1995 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St prp nr 10 (1995-96)Om endringar på statsbudsjettet for 1995 under kapittel administrert av Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St prp nr 12 (1995-96)Om endringer i statsbudsjettet for 1995 under Kommunal- og arbeidsdepartementets forvaltningsområde St prp nr 16 (1995-96)Om endringar i Husbankens rente- og avdragsvilkår St meld nr 12 (1995-96)Om brann- og ulykkesalarmering

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 9 (1995-96)Om lov om endringar i lov 21 desember 1979 nr 77 om jordskifte o.a. (jordskifteloven) m.m. Ot prp nr 10 (1995-96)Om lov om endringar i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator St prp nr 15 (1995-96)Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1995 under Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

St prp nr 21 (1995-96)Endringer på statsbudsjettet for 1995 under Miljøverndepartementet

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 17 (1995-96)Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 under Nærings- og energidepartementetSosial- og helsedepartementet, sosialsaker St prp nr 11 (1995-96)Om endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

2 Styrer, utvalg

Følgende oppnevnes som medlemmer av en delegasjon med rådgivere for å forhandle om en samarbeidsavtale med Schengen- landene:

Forhandlingsdelegasjon:

Ambassadør Eivinn Berg, leder (Utenriksdepartementet)
Ekspedisjonssjef Berit Fosheim, nestleder (Justis- og politidepartementet)
Ekspedisjonssjef Hans Wilhelm Longva (Utenriksdepartementet)
Ekspedisjonssjef Jonas Gahr Støre (Statsministerens kontor)
Ekspedisjonssjef Amund Utne (Finans- og tolldepartementet)
Lovrådgiver Henrik Bull (Justis- og politidepartementet)
Underdirektør Jens Eikaas (Utenriksdepartementet)

Rådgivere for forhandlingsdelegasjonen:

Underdirektør Odd Berner Malme (Justis- og politidepartementet)
Byråsjef Sissil Pettersen (Justis- og politidepartementet)
Byråsjef Sissel Breie (Utenriksdepartementet)
Byråsjef Margit Tveiten (Utenriksdepartementet)
Rådgiver Kjerstin Ongre (Finans- og tolldepartementet)
Underdirektør Kirsten Ullbæk Selvig (Fiskeridepartementet)
Avdelingssjef Johan Borchgrevink (Luftfartsverket)
Rådgiver Magne Holter (Kommunal- og arbeidsdepartementet)
Rådgiver Jens Guslund (Sosial- og helsedepartementet)

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å oppnevne ytterligere medlemmer av og rådgivere for forhandlingsdelegasjonen.

Administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av statens utvalg til å føre forhandlinger om avtale om støttetiltak for 1996 for fiskerinæringen:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, Bærum
Byråsjef Roger Nordhagen, Oslo
Førstekonsulent Odd Rune Heggheim, Oslo

Administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å oppnevne sekretærer og rådgivere for utvalget.

Sosial- og helsesaker, helsesaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av beredskapsrådet for landets helsestell:

Helsedirektøren, leder
Direktøren for Statens institutt for folkehelse
Direktøren for Statens strålevern
Direktøren for Statens næringsmiddeltilsyn
Sjefen for Forsvarets sanitet
Sjefslege i Direktoratet for sivilt beredskap
Assisterende helsedirektør

3 Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Per Kristian Pedersen oppnevnes som Ambassadeur en mission speciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Sendemann i Cairo, Mette Ravn utnevnes tillike til sendemann i Khartoum med rang som ambassadør.

Kulturdepartementet

Underdirektør Stein Sægrov konstitueres som avdelingsdirektør for et tidsrom av inntil ett år med virkning fra den tid Kulturdepartementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Det meddeles at de forfatningsrettslige krav for at EØS-komitéens beslutning nr. 36/95 kan bli bindende for Norge er oppfylt.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Samtykke til overskridelse av bevilgninger på statsbudsjettet 1995 mot innsparinger.

Fastsettelse av grader, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og vitenskapelige høgskoler. Endring av tidligere vedtak og godkjenning av graden Master of Management.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Klage fra Den norske stats oljeselskap AS over Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak 25. oktober 1991, om avslag på søknad om opprettelse av permanent område med forbud mot oppankring og fiske på Statfjord Nord og Øst feltene, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Samtykke til foreløpig overskridelse av bevilgning på statsbudsjettet for 1995 på kap. 1352 NSB Gardermobanen AS.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om medisinsk bruk av bioteknologi. Utsettelse av frist for søknad om godkjenning - føllingstesten (PKU) og test for hypothyreose.


Lagt inn 10 november 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen