Offisielt fra statsråd 1. august 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. august 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Delegasjon av myndighet

Utenriksdepartementet

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å oppnevne ytterligere medlemmer av forhandlingsdelegasjonen.
(Se pkt 2 nedenfor)

2.Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet

Det oppnevnes en delegasjon for å forhandle med EU om de institusjonelle rammer for Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet når det skal foregå en EU-ramme med følgende sammensetning:

Ambassadør Per Ludvig Magnus, Utenriksdepartementet, forhandlingsleder

Avdelingsdirektør Jens Eikaas, Utenriksdepartementet, stedfortredende forhandlingsleder

Underdirektør Sissel M. Pettersen, Justis- og politidepartementet

Byråsjef Elisabeth Walaas, Utenriksdepartementet

Fungerende lovrådgiver Rolf Chr. Trolle Andersen, Justis- og politidepartementet
(Se pkt 3 ovenfor)

3.Klagesaker mv

Justis- og politidepartementet

Klage fra Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) over Justis- og politidepartementets vedtak av 21. april 1997 om fordeling av tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak drevet av studenter, tas ikke til følge.

Klage fra Jussformidlingen i Bergen over Justis- og politidepartementets vedtak av 21. april 1997 om fordeling av tilskudd til spesielle rettshjelptiltak drevet av studenter, tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Norsk Yrkesdykkerskole AS over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 1. mars 1996 om å avslå søknaden om godkjenning av anleggsdykkerkurs III med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Uldals Videregående skole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 21. januar 1997 om å avslå søknaden om godkjenning av en ekstra klasse ett-årig sekretærskole for studenter med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Ambassadør Torolf Raa utnevnes til sendemann i Seoul, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Torbjørn Aalbu utnevnes til inspektør for utenrikstjenesten med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Sendemann i Bern, ambassadør Bengt Olav Johansen utnevnes tillike til sendemann i Vaduz og ved Den Hellige Stol, med rang som ambassadør.

Regionalrådgiver Rolf Willy Hansen utnevnes til generalkonsul i Hong Kong og Macau, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Morten Wetland utnevnes til sendemann i Bonn, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Geir Otto Pedersen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

John Stephen Denholm utnevnes til ulønnet konsul i Glascow, Storbritannia.

Christine Doerner utnevnes til ulønnet generalkonsul i Luxembourg. (Se pkt 5 nedenfor)

Finans- og tolldepartementet

Konstitusjon av rådgiver Johan Bernhard Hjort til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Justitiarius Arne Fanebust utnevnes til førstelagmann i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Knut Alfarnæs konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 1. august 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Åremålsbeskikkelse av konstituert riksantikvar Nils Marstein som riksantikvar ved Direktoratet for kulturminnevern, for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Miljøverndepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Tron Ole Bamrud til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet

Følgende åremålsbeskikkes som avdelingsledere i Trygderetten for 6 år med tiltredelse fra 1. september 1997:

Jurdisk kyndig medlem Ole-Erik Øie
Juridisk kyndig medlem Olav Geir Kirkebø
Juridisk kyndig medlem og nestformann Ellen Susanna Haugen

Kontorsjef Øyvind Clemetsen åremålsbeskikkes som avdelingsleder i Trygderetten for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Kontorsjef Øyvind Clemetsen utnevnes samtidig til juridisk kyndig medlem av Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Vietnam og et tilhørende omforent memorandum undertegnes og noteveksling foretas.

Det ulønnede konsulatet i Luxembourg omdannes til ulønnet generalkonsulat (se pkt 4 ovenfor)

Forsvarsdepartementet

Vederlagsfri overdragelse av grunnarealet og bygningene ved Dorvonjarga grensestasjon i Karasjok kommune til Karasjok kommune.

Rødsmoen nærøvingsområde - innløsning av beiterettigheter i Nesvangen beiteområde ved ekspropriasjon.

Lagt inn 1 august 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen