Offisielt fra statsråd 1. februar 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. februar 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 30. juni 2000 om enhetskvoteordningen for torsk.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften).

2. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret i Kredittilsynet for en periode på 4 år fra 1. mars 2002:

Leder:

Selvstendig næringsdrivende Finn Hvistendahl, Oslo

Nestleder:

Advokat Endre Skjørestad, Sandnes

Medlemmer:

Advokat Eli Aas, Hurum
Professor Erling Steigum, Bærum
Lagdommer Nina Maar Tapper, Trondheim

Varamedlemmer:

1. varamedlem, tingrettsdommer Marianne Berg, Trondheim
2. varamedlem, avdelingsdirektør Lasse Ekeberg, Oslo
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere framtidig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten:

Professor Terje P. Hagen, leder, Bærum
Avdelingsdirektør Olav Slåttebrekk, Sosial- og helsedirektoratet, Oslo
Fung. direktør Jon Magnussen, SINTEF Unimed, Trondheim
Adm. direktør Lars Erik Flatø, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo
Kommunelege Daniel Haga, Alta kommune, Alta
Overlege, psykiater Kjetil Hustoft, Jæren distriktspsykiatriske senter, Bryne
Fylkestrygdedirektør Elisabet Blørstad, Rikstrygdeverket, Kristiansand
Pasientombud Grethe Brundtland, Pasientombud i Hordaland, Bergen
Fagdirektør Trine Magnus, Helse Nord, Tromsø
Avdelingssjef Ursula Falkmer, St. Olavs Hospital HF, Trondheim
Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein, NTNU, Trondheim

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Anne Kristin Lund utnevnes til ekspedisjonssjef (protokollsjef) i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Lise Nicoline Kleven Grevstad utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Siri Beate Koné utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Knud Bent Larsen utnevnes til ulønnet konsul i Rønne, Danmark.

Helsedepartementet

Avdelingsdirektør Kari Sønderland utnevnes til ekspedisjonssjef i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Håvard Fjærli åremålsutnevnes til politimester i Helgeland for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fylkesskattesjef Jan Ivar Brønn utnevnes til tingrettsdommer i Sunnhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Astrid Røhmen Langaas utnevnes til tingrettsdommer ved Eidsvoll tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Tingrettsdommer Elisabeth Baumann utnevnes til tingrettsdommer i Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagdommer Helge Petter Lillebø utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Torsten Jütte utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

4. Andre saker

Kultur- og kirkedepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2002 under kap. 342 Nidaros domkirke m.m., post 01 Driftsutgifter, kan overskrides med inntil 2 800 000 kroner.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Endring av manøvreringsreglement for Harpefossen kraftverk i Oppland.