Offisielt fra statsråd 1. juli 1994


Offisielt fra statsråd 1. juli 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. juli 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet Ambassadør Erik Christian Selmer utnevnes til sendemann i Wien med rang som ambassadør fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer. Ambassadør Terje Johannessen utnevnes til Norges faste delegerte ved Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Generalavtalen for toll og handel (GATT) med rang som ambassadør fra den tid Utenriksdepartementet bestemmer. Det opprettes et ulønnet konsulat i Basseterre, Sant Christopher og Nevis. Colin Donald Hugh Mallalieu utnevnes til ulønnet konsul samme sted. Administrasjonsdepartementet Administrerende direktør Kjell Lauritz Brevik beskikkes som administrerende direktør i Statsbygg for en periode på 6 år fra fra den tid Administrasjonsdepartementet bestemmer. Finans- og tolldepartementet Ligningssjef Kaare Tveiten konstitueres som fylkesskattesjef i Telemark fra 1. juli 1994 og inntil videre dog ikke utover 31. desember 1995. Advokatfullmektig Geir Brynildsen beskikkes som avdelings- direktør i Skattedirektoratet fra 1. august 1994. Avdelingsdirektør Oddbjørn Lyngroth utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid Finans- og tolldeparte- mentet bestemmer.Forsvarsdepartementet Oberst II Roar Jens Haugen utnevnes til oberst I i Infanteriet og beordres til tjeneste som Stabssjef i Forsvarets overkommando- /Hærstaben fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer. Oberstløytnant, midlertidig oberst II, Lars Myraune utnevnes til obert I i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som Luftkontroll- inspektør i Forsvarets overkommando/Luftforsvarsstaben fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer. Oberstløytnant Arild Holen utnevnes til oberst II i Artilleriet og beordres til tjeneste som sjef Regional forsyningskommando ved Distriktskommando østlandet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer. Justis- og politidepartementet Dommer Kirsti Ramberg konstitueres som sorenskriver ved Trondenes sorenskriverembete fra den tid Justis- og politi- departementet bestemmer. Politiinspektør Audun Zitzlau Aasebø konstitueres som politiinspektør ved Bergen politikammer og sjef for staben ved landsdel Vestlandet i tiden frem til 31. desember 1994. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Hovedstyret i Norges forskningsråd får følgende sammensetning frem til 31. desember 1996: Adm.dir. Halvor Stenstavold (leder), (ny) Førsteamanuensis Hans Christian Bugge, Oslo (nestleder) Førstesekretær Jan Balstad, Nesodden
 • Direktør Johan P. Barlindhaug, Tromsø
 • Professor Kirsti Koch Christensen, Bergen
 • Professor Ole Gjølberg, Trondheim, (ny)
 • Professor Kåre Molne, Trondheim, (ny)
 • Professor Signe Kjelstrup Ratkje, Trondheim
 • Direktør Ivar Ramberg, Bærum
 • Lagmann Rakel Surlien, Oslo, (ny)
 • Direktør Hilde Aasheim, Oslo, (ny)

  Varamedlemmer:

  1. Kartelleder Terje Moe Gustavsen, Vestby
  2. Professor Anna von der Lippe, Oslo
  3. Direktør Harald Kjelstad, Trondheim
  4. Avd.leder Karin Refsnes, OsloKommunal- og arbeidsdepartementet

  Ekspedisjonssjef Lars Wilhelmsen beskikkes som administrerende direktør for Den Norske Stats Husbank fra den tid Kommunal- og arbeidsdepartementet bestemmer og for en periode på 6 år.

  Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Husbankens hovedstyre og avdelingstyrer for perioden 1. juli 1994 til 30. juni 1998:

  Hovedstyret:

  1. Kurt Mosbakk, Sarpsborg (leder)
  2. Ole Eimund øverland, Gjemnes (nestleder)
  3. Anne Berit Andersen, Søgne
  4. Oddrunn Pettersen, Berlevåg
  5. åshild Anmarkrud, Gran
  6. Trond Nordal Pedersen, Orkdal Sparebank

  Varamedlemmer:

  1. Nils Tore Føreland, Skien
  2. åse Gyda Mo, Skålerud
  3. Synnøve Hopsø, Trondheim
  4. Liv Andersen, Saltrød
  5. Bjørn Hesselberg, Skatval
  6. Oppnevnes av Kommunal- og arbeidsdepartementet etter fullmakt

  Avdelingsstyret i Bergen:

  1. Anne Lise Haugen, Svelgen
  2. Svein K. Søyland, ålgård

  Varamedlemmer:

  1. Jan Tonning, Landås
  2. Johannes H. Fosse, Frekhaug

  Avdelingsstyret i Trondheim:

  1. Kjell Granbo, Trondheim
  2. Ingrid Johansen, Trondheim

  Varamedlemmer:

  1. Gunvor Irene Saur, Stjørdal
  2. Ole Aune, Levanger

  Avdelingsstyret i Bodø:

  1. Asbjørn Brekken, Bodø
  2. Steinar Pleim Pedersen, Gravdal

  Varamedlemmer:

  1. Ingebjørg Glad Pedersen, Sortland
  2. Hugo Bjørnstad, Vågan, varaordfører

  Avdelingsstyret i Hammerfest:

  1. Torgeir Salmonsen, Lakselv
  2. Elisabeth Gulbrandsen, Snefjord

  Varamedlemmer:

  1. Kirstin Biti Johansen, Tana
  2. Henning Bårdsen, Kvalsund

  Lovbestemte medlemmer:Adm.dir. i Husbanken, Hovedstyret Avd.dir. Gunnar Wisth, Avdelingsstyret i Bergen Avd.dir. Ralph Norberg, Avdelingsstyret i Trondheim Avd.dir. Jostein Vikingstad, Avdelingsstyret i Bodø Avd.dir. Snorre Sundquist, Avdelingsstyret i Hammerfest

  Kommunal- og arbeidsdepartementet gis fullmakt til å oppnevne en representant som skal representere realkredittinstitusjonene. Samferdselsdepartementet Konstituert direktør Roald Ekholt beskikkes til direktør for Statens teleforvaltning fra den tid Samferdselsdepartementet bestemmer. Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker Byråsjefene Atle Grøhn, Heidi Langaas og Ellen M. Thorbjørnsrud utnevnes til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.


  Sanksjoner

  Ved en inkurie ble sanksjon av Lov om endringer i lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt, Besl. O. nr. 54, Lov nr. 48, utelatt i "Offisielt fra statsråd" 16. juni 1994.

  Lov om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten. Bels. O. nr. 61 Lov nr. 49

  Lov om endringer i straffeprosessloven m.v. (styrking av kriminalitetsofres stilling). Bels. O. nr. 55 Lov nr. 50


  Ikrafttredelser

  Justis- og politidepartementet

  Delvis ikrafttredelse av lov 24. juni 1994 nr. 40 om endringer i forsikringslovgivningen m.v. (Se pkt. 5 nedenfor)


  Forskrifter

  Justis- og politidepartementet

  Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 13. oktober 1989 nr. 1041 i medhold av yrkesskadeforsikringsloven § 4 første ledd.

  Opphevelse av forskrift 4. desember 1992 nr. 903 om lovvalg ved visse former for transportforsikringsavtaler fra 1. juli 1994.

  Fastsettelse av forskrift om billedopptak gjort ved fjernsyns- overvåking.

  Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften av 12. oktober 1979.

  Landbruksdepartementet

  Fastsettelse av satsene for statsavgift for V-6 og Dagens Dobbelspill.

  Nærings- og energidepartementet

  Fastsettelse av EøS-forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige tjenestekjøp.

  Endring av EøS-forskrift om tildeling av kontrakter om offentlige varekjøp.

  Endring av EøS-forskrift om tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter.

  Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

  Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 4. desember 1992 nr. 914 om inkorporasjon av trygdeforordninger i EøS-avtalen.Delegasjon av myndighet

  Justis- og politidepartementet

  Delegasjon av myndighet etter § 3-4 tredje ledd i lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar og § 4 i lov 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring. (Se pkt. 3 ovenfor)


  Proposisjoner og meldinger

  Justis- og politidepartementet

  Ot.prp. nr. 83 Om lov om kontroll med etterretnings-, (1993-94) overvåkings- og sikkerhetstjeneste

  Ot.prp. nr. 87 Om lov om endringer i Straffeloven m.v. (1993-94) (strafferettslig utilregnelighetsregler og særreaksjoner).

  St.meld. nr. 48 Langtidsplan for det sivile beredskap 1995-98 (1993-94)


  Provisoriske anordninger

  Kommunal- og arbeidsdepartementet

  Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i helsesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. mai 1994.

  Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i oljesektoren i forbindelse med tariffrevisjonen pr. 1. juli 1994.


  Andre saker

  Utenriksdepartementet

  Inngåelse av avtale mellom Norge og Russland om forlengelse til 1. juli 1995 av avtalen om en midlertidig praktisk ordning for fisket i et tilstøtende område i Barentshavet.

  Fiskeridepartementet

  Vadsøfisk A/S's klage over vedtak som pålegger leveringsplikt til Vadsø for M/S "Vadsøjenta", tas ikke til følge.

  Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

  Klage på vedtak om godkjenning med rett til statstilskudd etter privatskoleloven av Nordreisa privatskole tas ikke til følge.

  Landbruksdepartementet

  Statens næringsmiddeltilsyn instrueres fra Landbruksdeparte- mentet, Sosial- og helsedepartementet og Fiskeridepartementet med virkning fra 1. januar 1995. Fra samme dato oppheves ordningen med kollegialt styringsorgan.

  Opprettholdelse av departementets vedtak om å nekte Fylkes- kraft østlandet konsesjon på erverv av gnr. 127/32 og 35 og gnr. 129/55 i Tønsberg kommune, Vestfold fylke.