Offisielt fra statsråd 1. mars 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. mars 1999 kl 1100. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050038#docOt prp nr 36 (1998-99) Om lov om endringar i lov 24 juni 1994 nr 39 om sjøfarten (sjøloven) (dispasjøreksamen)

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050012#docOt prp nr 37 (1998-99) Om lov om endringer i lov 1 mars 1985 nr 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (Valgloven)

2.Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Forlenget konstitusjon av konstituert ekspedisjonssjef Øyvind Nordsletten som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor til 29. februar 2000.

Utenriksdepartementet

Utnevning av byråsjef Wenche Marie Kirkebye Moe til generalkonsul i Houston, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av kommandør Trygve Bruun til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av juridisk utreder i Høyesterett Børre Wiktor Lyngstad som herredsrettsdommer ved Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete i inntil ni måneder med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av prosjektleder Kjell Rosanoff til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3.Andre saker

Utenriksdepartementet

Det foretas en noteveksling om inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norge og Republikken Kroatia om traktatsuksesjon.

Olje- og energidepartementet

Sunnhordland Kraftlag AS gis konsesjon for bygging av Staffi Kraftverk samt konsesjon for reguleringer og overføringer i Blåelva og Kvandalselva i Kvinnherad og Etne kommuner.

Oddvar Vedeld gis tillatelse til bygging av Vedeld Kraftverk i Vedelva, Vanylven kommune.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til det iranske flyselskapet Iran Air til drift av flyruter mellom Iran og Norge.

Korrigering av offisielt fra Statsråd 18.2.99.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Marianne Kjøllesdal utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten.

Lagt inn 1. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen