Offisielt fra statsråd 1. mars 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. mars 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 44 (2001-2002)
Om midler til opprettelse av 30 nye prestestillinger
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 41 (2001-2002)
Eksamen i grunnskolen

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 28. februar 2002 til lov om endringar i lov 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere mv.
Besl. O. nr. 37 Lov nr. 3

3. Forskrifter

Nærings- og handelsdepartementet

Oppheving av forskrift av 31. januar 1986 om anvendelse av ulovlig fratrådt sjømanns hyretilgodehavende fra 15. mars 2002.
(Se også pkt. 7 Andre saker)

Sosialdepartementet

Fastsettelse av forskrift om administrasjonsansvaret for pensjonstrygden for fiskere.

Fastsettelse av forskrift om ansattes rett til representasjon i AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling.

4. Delegasjon av myndighet

Helsedepartementet

Delegasjon av kongens myndighet til å fastsette forskrifter og treffe avgjørelser etter genteknologiloven til Helsedepartementet.

Tidligere delegasjoner av kongens myndighet etter genteknologiloven til Sosial- og helsedepartementet oppheves.

5. Klagesaker m.v.

Samferdselsdepartementet

Klager fra Samarbeidsrådet for Sunnhordland, Sunnhordland bru- og tunnelselskap AS og Tungenes ferjeterminal AS over Samferdselsdepartementets vedtak av 16. august 2001. Klagene tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Islamabad, ambassadør Tore Toreng, utnevnes tillike til sendemann i Kabul, med rang som ambassadør.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Vilgunn Gregusson konstitueres som fylkesmann i Troms for den perioden Svein Ludvigsen er statsråd.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Stig Røgeberg utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Arild Dommersnes utnevnes til statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter og politiadjutant Tor Christian Carlsen konstitueres som statsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politimester Håkon Skulstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert lovrådgiver Jarle Golten Smørdal utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Kåre Movold utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Mette Karine Gravdahl Agerup utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en avtale mellom Norge og Sri Lanka vedrørende status for observatørenheten ”Sri Lanka Monitoring Mission” og dens medlemmer.

Justis- og politidepartementet

Regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten – Lenvik og Sørreisa lensmannsdistrikter.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Albrecht Dürer – tegninger fra Albertina” ved Nasjonalgalleriet. Forsikringen gjelder i tidsrommet 7. mars – 25. mai 2002.

Nærings- og handelsdepartementet

Innlemming av Sjømennenes Hyrefond i Sjømennenes Hjelpefond for Norge med virkning fra 15. mars 2002.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Olje- og energidepartementet

Norske Skogindustrier ASA gis konsesjon for erverv av 22,9 prosent av fallrettighetene ved Hofsfoss kraftverk i Begnavassdraget, Ringerike kommune i Buskerud.