Offisielt fra statsråd 1. november 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

1. november 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. november 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St prp nr 7 (1996-97) Om samtykke til godkjenning av avtale av 3. september 1996 mellom Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige om tilgjenge til høgare utdanning

Landbruksdepartementet

Ot prp nr 12 (1996-97) Om lov om endringar i lov 5. april 1963 nr. 9 om plantevernmiddel m.v. og i visse andre lover

Delegering av myndighet

Statsministeren

Utenriksminister Bjørn Tore Godal bemyndiges til i forfallstilfelle å fungere som statsministerens stedfortreder. Har også utenriks-minister Godal forfall, utfører den første av de tilstedeværende medlemmer av statsrådet statsministerens funksjoner.

Statsråd Kari Nordheim-Larsen bemyndiges til å forestå styret av Utenriksdepartementet når utenriksministeren er fraværende.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Delegering til Sosial- og helsedepartementet av Kongens myndighet etter trygderettsloven § 4 annet ledd til å gi nærmere regler om rettens arbeidsordning og administrasjon, inkludert fastlegging av antall avdelinger. (Se pkt 6 nedenfor)

Styrer, utvalg

Administrasjonsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal føre forhandlinger om avtale om støttetiltak for fiskerinæringen i 1997:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, Bærum
Underdirektør Roger Nordhagen, Oslo
Underdirektør Bente Thorsen, Oslo

Administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å oppnevne sekretærer og rådgivere for utvalget.

Klagesaker

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Stiftelsen Urtehagen over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak om å avslå søknad om opprettelse av Urtehagen folkehøgskole etter lov av 8. juni 1984 nr 64 om folkehøgskoler tas ikke til følge.

Utnevnelser mv

Statsministeren

Følgende utnevnes til statssekretærer fra 1. november 1996:

Kontorsjef Britt Schultz, Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Sten Helland, Statsministerens kontor
Internasjonal sekretær Frode Forfang, Utenriksdepartementet, bistandssaker
Skolesjef Mary Kvidal, Finans- og tolldepartementet
Plan- og næringssjef Asbjørn Rasch, Fiskeridepartementet
Tidligere statssekretær Martin Kolberg, Forsvarsdepartementet
Lege Øystein Mæland, Justis- og politidepartementet
Forbundsleder Magnus Midtbø, Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet
Ass. utdanningsdirektør Astrid Søgnen, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Ordfører Jan Petter Rasmussen, Kommunal- og arbeidsdepartementet
Prosjektleder May Britt Lunde, Kommunal- og arbeidsdepartementet
Høgskoledirektør Stig Erik Fossum, Kulturdepartementet
Kommunalråd Bernt Bull, Miljøverndepartementet
Adm. direktør Inger Karin Nerheim, Nærings- og energidepartementet, næringssaker
Tidl. politisk rådgiver Nils Amund Røhne, Nærings- og energi- departementet, næringssaker
Tidl. statssekretær Morten Wetland, Nærings- og energidepartementet, energisaker
Ekspedisjonssjef Haktor Helland, Planleggingsministerens sekretariat
Ordfører Torstein Rudihagen, Samferdselsdepartementet

For de statssekretærer som er tilsatt i staten holdes stillingene åpne for dem så lenge de er statssekretærer.

Utenriksdepartementet

Ambassadør Knut Mørkved utnevnes til sendemann i Zagreb, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Likningssjef Sigmund Blaaflat beskikkes som fylkesskattesjef i Oslo med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Rådgiver Ingvild Bergskaug konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Torbjørn Svensgård utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalmajor Gullow Adolf Gjeseth gis forlengelse av sin tjenesteperiode som sjef for Forsvarets høgskole med en måned og frem til 30 juni 1997.

Miljøverndepartementet

Fungerende avdelingsdirektør Atle Fretheim konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Deling av Trygderetten i avdelinger i medhold av lov 16 desember 1966 nr 9 om anke til Trygderetten. Delingen gjennomføres med virkning fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer. (Se pkt 2 ovenfor)

Lagt inn 1 november 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen