Offisielt fra statsråd 1. september 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD 1. september 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 76 (1994-95) Om lov om endringar i lov 18 mai 1979 nr 18 om foreldelse av fordringer (forelding av krav på skadebot)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i domstolloven m m (disiplinær- og tilsynsordninger for advokater). Besl O nr 73 Lov nr 60

Nærings- og energidepartementet

Lov om endringer i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) ved innlemmelse av Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og bruk av tillatelser for leting etter og utvinning av hydrokarboner (konsesjonsdirektivet) i EØS-avtalens Vedlegg IV Energi. Besl O nr 80 Lov nr 61
Loven trer i kraft 1. september 1995.

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard fastsettes.

4. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrådgiver Per Thelin Haugestad oppnevnes som mission spéciale i egenskap av norsk representant ved internasjonale konferanser om menneskerettighetsspørsmål.

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv, for en periode på fire år eller til ny oppnevning finner sted:
Lagdommer Ellen Mo, nestleder, Tromsø
Byrettsdommer Anne Magnus, Oslo

5. Utnevnelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Rådgiver Kristian Ødegaard utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Dag Aarnes konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsingeniør Gudbrand Strømmen beskikkes som jordskiftedommer i Nedre Buskerud jordskiftesokn fra den tid Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Fungerende seksjonsleder Magny Eggestad utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Fungerende seksjonsleder Hæge Andenæs utnevnes til underdirektør i Miljøverndepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker Byråsjef Kåre Tønnesen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra den tid departementet bestemmer.

6. Andre saker

Forsvarsdepartementet

Dekning av utgifter for Forsvarssjefens ektefelle i forbindelse med tjenestereise til Belgia, Nederland og Luxemburg 10. - 16. september 1995.


Lagt inn 1 september 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen