Offisielt fra statsråd 1. september 2023

I statsråd i dag ble det blant annet fastsatt en forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 1. september 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Delt ikraftsetting av lov 20. mai 2020 nr. 42 om endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid). Følgende trer i kraft straks:

  • Endringsloven del I (markedsføringsloven) § 44 tredje ledd og § 47
  • Endringsloven del V (kringkastingsloven).

Kultur- og likestillingsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 64 om omsetning av bøker (bokloven). Loven § 7 trer i kraft 1. januar 2025. De andre bestemmelsene, med unntak av § 12, trer i kraft 1. januar 2024.

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 12. september 2003 nr. 1131 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

3. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) § 11 tredje ledd delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Svein Bæra til ambassadør i Abuja, Forbundsrepublikken Nigeria. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

5. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av medlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

For perioden 1. september 2023 til og med 31. august 2026:
Overlege Tom Gunnar Vik, Skien

For perioden 9. oktober 2023 til og med 8. oktober 2026:
Tingrettsdommer Frederik Meringen, Kristiansund