Offisielt fra statsråd 10. februar 2006

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. februar 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 41 (2005-2006)
Om lov om endringer i lov 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven)

2. Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende oppnevnes som særskilte meklingsmenn for perioden 1. mars 2006 til 29. februar 2008:

Sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
Tinglysningsdirektør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss
Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum
Generalsekretær Merete Smith, Oslo
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Lagdommer Dag Stousland, Bærum

Kristin Normann oppnevnes som leder for kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for perioden 10. februar 2006 – 31. desember 2009.

Hans Petter Graver oppnevnes som varamedlem for Kristin Normann i kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen for samme tidsrom.

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer oppneves til Likestillings- og diskrimineringsnemnda:

Leder: Aslak Syse, professor, Oslo, oppnevnt for 4 år
Nestleder: Else McClimans, Research Network facilitator, Oslo, oppnevnt for 2 år

Medlemmer:

Selma Ilyas, politiadvokat, Oslo, oppnevnt for 4 år
Thom Arne Hellerslia, advokat, Grimstad, oppnevnt for 4 år
Hege Skjeie, professor, Oslo, oppnevnt for 4 år
Atle Larsen, pasientombud, Oslo, oppnevnt for 2 år
Åsmund Lunde, direktør, Oslo, oppnevnt for 2 år
Arnhild Taksdal, kriminolog, Bergen, oppnevnt for 2 år

Varamedlemmer:

Kaare Lilleholt, professor, Bergen, oppnevnt for 4 år
Anne Margrethe Lund, advokat, Oslo, oppnevnt for 4 år
Sissel Markhus, juridisk rådgiver, Oslo, oppnevnt for 2 år
Torkjel Nesheim, dommer, Bærum, oppnevnt for 2 år
(Pressemelding)

3. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Thomas Vermes, Nationen, på Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 9. januar 2006 om ikke å gi innsyn i sak 2005/03644, dokument 44. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Dennis Danielsen utnevnes til statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Kjetil Kolsrud Jåsund konstitueres som avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vedtak etter konkurranselova § 21 om å tillate Prior Norge BA si overtaking av Norgården AS på det vilkåret at Eggprodukter AS vert avhenda.
(Pressemelding)