Offisielt fra statsråd 10 januar 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

10. januar 1997

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. januar 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St meld nr 14 (1996-97) Om verksemda til Den Norske Stats Husbank i 1994 og 1995

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om endringar i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Besl O nr 61 Lov nr 1

Lov om endring i lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank (husbankloven)
Besl O nr 62 Lov nr 2

Lov om endring i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (folketrygdloven)
Besl O nr 63 Lov nr 3

Lov om endring i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)
Besl O nr 64 Lov nr 4

Justis- og politidepartementet

Lov om endringer i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)
Besl O nr 38 Lov nr 5
(Se også pkt 4 nedenfor)

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringar i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven)
Besl O nr 39 Lov nr 6

Lov om endringer i visse lover vedrørende kommuner og fylkeskommuner
Besl O nr 32 Lov nr 7
Loven trer i kraft fra 1. mars 1997.

Lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.v.
Besl O nr 31 Lov nr 8
Loven trer i kraft fra 1. mars 1997.

Landbruksdepartementet

Lov om kjøttproduksjon
Besl O nr 35 Lov nr 9

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Lov om endringer i lov av 21. juni 1963 nr. 17 om drift av apotek m.v.
Besl O nr 41 Lov nr 10

3.Forskrifter

Finans- og tolldepartementet

Forskrift om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven.

4.Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter loven til å gi forskrift, herunder til å supplere og endre forskriften, delegeres til Justis- og politidepartementet.
(Se også pkt 2 ovenfor)

5.Klagesaker

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Vigra Hotell over Sosial- og helsedepartementets vedtak om å avslå søknad om utvidelse av skjenkeareale. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet

Sendemann i Madrid, Jan Edmund Nyheim utnevnes tillike til sendemann i Andorra, med rang som ambassadør.

Følgende underdirektører i Utenriksdepartementet utnevnes til avdelingsdirektører med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer:

Underdirektør Jorunn Mæhlum
Underdirektør Oda Helen Sletnes
Underdirektør Vegard Ellefsen
Underdirektør Randi Fredheim
Underdirektør Kirsti Billington

Pressetalsmann Ingvard Havnen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Turid Synnøve Skancke utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Følgende underdirektører utnevnes til avdelingsdirektører i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

Håkon Formo-Berntsen,
Bodhild Fisknes,
Tone Gunvaldsen Smith,
Bjørn Bredesen,
Wenche Lise Kverneland,
Kristin Bruusgaard,
Margaret Sandvik ,
Tove Friisø

Byråsjefene Vegard Hølaas og Marit Petrine Bruun utnevnes til underdirektører i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Nestleder Bjørn Inge Rørstad utnevnes til dommer ved Sunnmøre sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Administrerende direktør Reidar Leiro utnevnes til ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Vidar Peder Refvik konstitueres som ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 6 måneder.

Landbruksdepartementet

Underdirektørene Magne Gautefall og Knut Øistad utnevnes til avdelingsdirektører i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fung. informasjonssjef Dag Henning Reksnes utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektørene Eva Paaske og Sigmund Johansen utnevnes til avdelingsdirektører i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Statsministeren

Statsråd Jørgen Kosmo overtar styret av Justis- og politidepartementet i tillegg til Forsvarsdepartementet fra 10. januar 1997 og så lenge statsråd Anne Holt er sykmeldt.

Utenriksdepartementet

Undertegning av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Estlands regjering om tilbaketakelse av personer.

Finans- og tolldepartementet

Ikrafttreden av økonomireglement for staten og tilhørende funksjonelle krav.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsetting av endring i premiesatser for frivillig tilleggstrygd for sykepenger for 1997.

Lagt inn 10 januar 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen