Offisielt fra statsråd 10. juni 2005

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. juni 2005. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 74 (2004-2005)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 75/2005 om innlemming i EØS-avtala av avgjerdene 845/2004/EF og 846/2004/EF om lenging av fellesskapet sitt program for audiovisuell industri (MEDIA Plus 2006)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 39 (2004-2005)
Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2005 og fisket etter avtalane i 2003 og 2004

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005)
Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Moderniseringsdepartementet

St.meld. nr. 40 (2004-2005)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2004

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om endringer i likestillingsloven mv. (Gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/73/EF og innarbeiding av FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner med tilleggsprotokoll i norsk lov).
Endringer i lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) §§ 1b, 3, 8a, 16, 17 og 21 sjette ledd, trer i kraft 1. juli 2005.
Ny § 1a i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapslova) trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 70 (2004-2005) Lov nr. 38

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling mv.
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 71 (2004-2005) Lov nr. 39
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2006.
Besl. O. nr. 69 (2004-2005) Lov nr. 40

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om forsikringsformidling.
Besl. O. nr. 82 (2004-2005) Lov nr. 41

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet).
Besl. O. nr. 86 (2004-2005) Lov nr. 42

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning).
Besl. O. nr. 83 (2004-2005) Lov nr. 43

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven).
Besl. O. nr. 84 (2004-2005) Lov nr. 44

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) og i andre lover.
Besl. O. nr. 85 (2004-2005) Lov nr. 45

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven).
Besl. O. nr. 64 (2004-2005) Lov nr. 46
(Se også pkt. 3 Forskrifter, pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 7 Andre saker)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i helseregisterloven.
Besl. O. nr. 91 (2004-2005) Lov nr. 47

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer av straffeprosessloven (påtalemyndighet til sjef og assisterende sjef for Nye Kripos og assisterende sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste).
Besl. O. nr. 80 (2004-2005) Lov nr. 48

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon).
Besl. O. nr. 81 (2004-2005) Lov nr. 49

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. april 2005 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet).
Besl. O. nr. 66 (2004-2005) Lov nr. 50

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven).
Besl. O. nr. 88 (2004-2005) Lov nr. 51

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. mars 2005 til lov om endringar i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard.
Besl. O. nr. 44 (2004-2005) Lov nr. 52

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. april 2005 til lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.
Lova gjeld frå 1. august 2006.
Besl. O. nr. 57 (2004-2005) Lov nr. 53

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 26. mai 2005 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører).
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 76 (2004-2005) Lov nr. 54

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. juni 2005 til lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2005.
Besl. O. nr. 89 (2004-2005) Lov nr. 55

3. Forskrifter

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om ikrafttredelse av lov 10. juni 2005 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven).
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser, pkt. 4 Delegasjon av myndighet og pkt. 7 Andre saker)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om verneplan for barskog.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Myndigheten etter lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling mv. § 4 delegeres til Barne- og familiedepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) del VI nr. 1 tredje punktum delegeres til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser, pkt. 3 Forskrifter og pkt. 7 Andre saker)

5. Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klagen fra Kirkenes Trading og Supply Service AS over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak om å nekte selskapet dispensasjon fra omlastingsforbudet i fiskeforbudsloven § 5 tredje ledd, tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Norges Taxiforbund over Samferdselsdepartementets vedtak 12. april 2005 om å innvilge søknad fra Helseservice Drammen AS om dispensasjon fra kravet til antall seter for tildeling av turvognløyve. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Ambassadør Ingvard Havnen utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Per Kristian Pedersen utnevnes til ambassadør i Tunis, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Rolf Willy Hansen utnevnes til generalkonsul i Minneapolis, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert medisinsk kyndig rettsmedlem Knut Bjerke som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten fram til 24. juni 2006.

Kultur- og kirkedepartementet

Utnemning av prost Sigurd Vengen til prost i Midhordland prosti i Bjørgvin bispedøme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kyrkjedepartementet fastset.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Hege Madsen konstitueres som avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og med varighet fram til og med 23. juli 2006.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og godkjenning av avtale mellom Kongeriket Norge og Det sveitsiske edsforbund om tilbaketaking av personer uten lovlig opphold.

Norge underretter om godtakelse av rettsakter som er en videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme), med forbehold om Stortingets samtykke.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 104/2004 om utvidet tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og investeringsforetak i et finansielt konglomerat kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 157/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører kan bli bindende for Norge.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Børge Brende med ektefelle ved besøk til Liechtenstein 25.-28. juni 2005.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Svein Ludvigsen med ektefelle ved besøk til Japan og Kina 18.-26. juni 2005.

Finansdepartementet

Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del I (regnskapsloven) § 1-2 sjette ledd, § 1-5 nr. 3, § 1-6 femte ledd, § 3-4 tredje ledd, § 3-9 femte ledd, § 8-3 første ledd og § 9-3 første ledd, del III (aksjeloven) § 3-3 a annet og fjerde ledd og § 3-6 tredje ledd, del IV (allmennaksjeloven) § 3-3 a annet og fjerde ledd og § 3-6 tredje ledd og del VI nr. 2 første og annet ledd.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser, pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet).

Justis- og politidepartementet

Anmodning fra Najmuddin Faraj Ahmad om tillatelse eller samtykke til at retten tar imot forklaring fra statsråd Erna Solberg. Anmodningen tas ikke til følge.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av retningslinjer for markedsføring av statlige kontrollerte pengespill.
(Pressemelding)